Blanensko i v tomto roce sužuje sucho

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 12/2019, vloženo dne 05.09.2019

[Stálý odkaz na článek]

Potvrzuje se důležitost minulých investic do vodovodů, další jsou ale nutností

Region * Problémy s nedostatkem pitné vody jsou bohužel i v letošním suchém létě nepříjemnou realitou pro řadu obcí našeho okresu. Jak jsme uvedli již v minulém čísle, objem vody, kterou VAS Boskovice navezla do vodojemů za první polovinu letošního roku, byl více než dvojnásobný oproti stejnému období loňského rekordního roku. Zejména díky maximálnímu nasazení jejích zaměstnanců a také díky investicím do vodovodů z minulých let pitná voda ze všech kohoutků v působnosti VAS Boskovice stále teče. Pozitivní je alespoň ta skutečnost, že se letos zatím jedná o menší počet obcí, kam je nutné vodu navážet. V rozhovoru s ředitelem boskovické divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Petrem Fialou jsme se zaměřili právě na místa, kde jsou potíže nejvýraznější, či kde se daří jejich následkům čelit. „Nejvíce náchylné jsou lokální a mělké zdroje. Sucho ovlivňuje jednak jejich samotnou kapacitu, a dále zvyšuje náklady na úpravu vody, protože vlivem sucha dochází ke snížení přirozených filtračních schopností půdy,“ říká.

Jak se situace změnila oproti minulému roku?
Podle našeho srážkoměru napadlo loni v Boskovicích jen 372 mm srážek, přitom dlouhodobý srážkový normál za padesát let je 543 mm. Extrémní sucho roku 2018 a následný pokles hladiny podzemních vod se projevil na všech vodních zdrojích. Následné, přes určité zlepšení ale stále nedostatečné, srážkové úhrny v podzimních a zimních měsících způsobily, že hladiny spodních vod zůstaly zaklesnuty přibližně na úrovni z letních měsíců. Tím se pro rok 2019 snížil výchozí bod pro periodické snižování hladin podzemní vody, které se děje pravidelně v letních měsících z důvodů ať už zvýšené spotřeby, menších zasakovaných srážek či dalších jevů. Pro dorovnání deficitu podzemních vod by byl nutný minimálně jeden nadprůměrný srážkový rok, alespoň nad 750 mm. Bohužel ani letos tohoto úhrnu patrně nedosáhneme, protože za prvních 7 měsíců spadlo 284 mm srážek. Loni to bylo 193 mm.  Za posledních deset let se pouze v roce 2010 roční srážkový úhrn dostal na hodnotu dlouhodobého srážkového průměru pro naši oblast, tj. 543 mm. Ostatní roky byly mírně až hluboce podprůměrné a trend je spíše klesající.
Zhoršuje se i rozložení srážek v průběhu roku, kdy v poslední době došlo ke značnému snížení srážek ve formě sněhu, které jsou ideální pro doplnění podzemních vod, a navýšilo se množství vody spadlé v prudkých a přívalových deštích, což až tak podzemním vodám nepomáhá. Co se týče nedostatku vody v jednotlivých obcích, tak v roce 2018 pro nás byly nejproblematičtější jednoznačně lokality Štěchova a Velké Roudky. Do každé z nich se za minulý rok navezlo jeden a půl milionu litrů vody. Celkově se přitom na celém okrese loni navezlo čtyři a půl milionu litrů, takže tyto dvě obce tvořily opravdu podstatnou část. Štěchov se nám nicméně letos zatím daří držet bez návozu zejména díky některým mimořádným opatřením, ale situace je tam nadále velmi komplikovaná.

Mohou se zlepšením počítat i lidé ve Velké Roudce?
Do Velké Roudky jsme letos navezli nejvíce vody. Je to už zhruba sto padesát cisteren a na konci července to byl přibližně jeden a půl milionu litrů vody - tedy stejně jako za celý minulý rok. Tato lokalita je už na návozu úplně závislá a je jedno, zda je léto nebo zima. V tuto chvíli je zpracovaná potřebná dokumentace pro napojení na přivaděč z Velkých Opatovic. Město bude žádat o dotaci a začátkem příštího roku by se mohlo stavět.
Další problematickou lokalitou byla Vranová, kam jsme za prvních sedm měsíců tohoto roku navezli přes půl milionu litrů. Ve spolupráci s obcí a Svazkem vodovodů a kanalizací se aktuálně podařilo dokončit napojení obce na skupinový vodovod Letovice.
Podobně se podařilo vyřešit problémy v Šebetově, kde jsme v letošním roce dokončili napojení místní část Kapouňata na přivaděč z Velkých Opatovic. Koncem loňského roku se napojily místní části Vavřinec, Veselice, Suchdol, Nové Dvory na skupinový vodovod Blansko. To jsou další důkazy toho, že právě napojení na skupinový vodovod je nejlepším řešením.
 
Jistě jsou ale lokality, kde toto řešení provést nejde.
Ano, to se týká například zmíněného Štěchova, kde není skupinový vodovod s dostatečným kapacitním zdrojem v potřebné blízkosti. V takovém případě hledáme řešení zapojením nových vrtů. Příprava jednotlivých akcí, ať již napojení nového vrtu nebo na skupinový vodovod, však není jednoduchá. Rádi bychom je realizovali v co nejrychlejším termínu, jenže hlavně získání stavebního povolení, vlastně celá administrativa, zabere neúměrně dlouhý čas. Zároveň bych ale rád poděkoval za velmi dobrou spolupráci s většinou zastupitelstev při řešení nejen této problematiky, ať už je to spolupráce při jednáních s majiteli pozemků nebo vyčlenění nákladů z obecních rozpočtů například na připojení objektů na vodárenský dispečink, který je nenahraditelným pomocníkem v boji s nedostatkem vody.
Počet ohrožených obcí se díky spolupráci s VAS Boskovice daří zatím snižovat

Jak je na tom zbytek okresu?
Před rokem jsme museli vodu navážet celkem do 16 obcí, například také do Dlouhé Lhoty, Lysic, Skrchova, Rozsíčky, Kladorub, do skupinového vodovodu Skalice nad Svitavou, na který jsou připojeny Jabloňany, Krhov, Mladkov a Skalice.  V Lysicích, Skrchově a na skalickém vodovodu plánujeme připojení na skupinové vodovody, ve Skalici by napojení mělo být zrealizováno do příštího léta. Letos díky méně teplému létu není zatím situace tak kritická jako loni, kdy jsme museli omezovat dovolené a cisterny jezdily prakticky nepřetržitě. Naopak horší stav oproti loňskému roku je letos hlavně v Uhřicích a Deštné. Do obou obcí jsme naváželi vodu i loni, ale v podstatně menším množství. Jen do Uhřic jsme letos navezli skoro půl milionu litrů. Jedná se o jednu z posledních obcí Malé Hané, která ještě není napojena na přivaděč z Velkých Opatovic a nyní se pracuje na projektové dokumentaci. V součtu celého okresu jsme do konce července do vodojemů navezli dva a půl milionu litrů vody. Pokud nebude podzim úplně kritický, dá se předpokládat podobný objem navezené vody, jako v roce 2018. Situaci by mělo ve druhé polovině roku zlepšit napojení Vranové a do budoucna to stejné platí pro připravované napojení Velké Roudky. Na druhé straně jsou tady problematické velké aglomerace, kde zajištění dostatečného množství vody formou návozu je na hraně možností a kde je řešení díky administrativním procesům bohužel dlouhodobé. Mám na mysli zejména Lysice, Drnovice a Voděrady, na hraně s kapacitou je Benešov, Kořenec a další obce a vyskytnout se samozřejmě můžou problémy v dalších lokalitách. Naopak města a obce napojená na skupinové vodovody s velkokapacitními zdroji s vodou problémy nemají. Jsou to obce a města napojená na vodovodních trasách Velké Opatovice-Boskovice, Boskovice-Blansko, Boskovice-Letovice, Černá Hora-Blansko, Lažany-Blansko, atd. Kde je tedy možnost napojení na tyto soustavy, naše doporučení je jednoznačné.

Velké sucho je však již prakticky každoroční záležitostí. Používáte nějaká restriktivní opatření, například omezení spotřeby?
Na náš návrh byla vydána odborem životního prostředí vyhláška na omezení používání vody z veřejných zdrojů pro napouštění bazénů či umývání automobilů pro Dlouhou Lhotu, Rozseč nad Kunštátem a Velkou Roudku. Ve všech dalších problémových lokalitách jsou vydány buď obecní vyhlášky nebo omezení provozovatele, tedy VAS. Kdyby se však tato opatření ukázala jako nedostatečná, jsme po dohodě s obcemi např. připraveni zapojit takzvané chytré vodoměry, které by kontrolovaly spotřebu ve vybraných místech pro stanovené denní či například týdenní limity odběru vody. Samozřejmě nás tato opatření vůbec netěší a věřím, že k nim nebude nutné přistoupit.

Plýtvá se na Blanensku s vodou hodně?
Největší problém jsou lidé, kteří do suchem postižených lokalit přijíždějí jen na víkend. Nebydlí tu trvale. Letos jsme takový první teplý víkend měli hned o Velikonocích a bylo to pro nás pořádné cvičení. Tito lidé ve většině případů na omezení nedbají, napustí si bazény a vůbec neřeší nějaké vydané omezení. Jsou schopni svojí bezohledností vyprázdnit i vodojem. Nejen v tomto případě je pro nás obrovským pomocníkem proti nedostatku vody vodárenský dispečink. Jakýkoliv problém v síti díky napojení na dispečink okamžitě odhalíme. 

Nebude mít nižší spotřeba vliv na růst ceny vodného?
Jestli ano, pak maximálně v řádech haléřů, protože se jedná o lokality s minimální spotřebou i na naše v tomto směru bídné okresní poměry ve srovnání se zbytkem republiky. Otázka v těchto postižených obcích již ale nezní „kolik zaplatíme za vodu?“, ale „budeme mít dostatek vody?“. A abychom zajistili na přechodnou dobu, než bude realizováno například napojení na skupinový vodovod, tak musíme přednostně zajistit dostatek vody pro základní potřeby. A tím mytí auta nebo napouštění bazénů určitě není. Na druhé straně byly v nedávné době rekonstruována prakticky celá páteřní vodovodní síť okresu, mnoho obcí se napojilo na skupinové vodovody. A dnes se jasně ukazuje, že tyto z dnešního pohledu nesmírně důležité investiční akce jsou pro boj se suchem nepostradatelné. Protože však, jak jsem uvedl, ne všechny lokality jsou vyřešeny, je nutné v těchto investicích pokračovat. Do jaké míry budou obce či svazky tyto investice řešit ze svých rozpočtů nebo přes cenu vody nechci předjímat, ale zadarmo to bohužel určitě nebude.

Jaká je dlouhodobá perspektiva pro vodní zdroje?
Pro mělké vodní zdroje velmi pesimistická. Jednoznačný trend je zhoršení kvality a významné snížení vydatnosti. Pro velké a vydatné vodní zdroje je situace znatelně lepší, ale ani tady nemůžeme být nečinní. Pokud bychom měli odhadovat vývoj kapacit velkých vodních zdrojů v delší perspektivě jen na základě dat z let 2018-2019, je zde rovněž patrný pokles, i když řádově v menším rozsahu. I takový pokles má své limity. Následující roky pravděpodobně prokáží, že je oprávněný důvod k zahájení příprav posílení vodárenských soustav dalšími vydatnými zdroji vody. Na těchto přípravách ve spolupráci s hydrogeology a Svazkem Blansko i dalšími obcemi pracujeme. Stále proto platí a platit bude, že prioritně je nutno napojit obce na vodárenské systémy s možnostmi vzájemné zastupitelnosti. Souběžně a preventivně je nutno tyto systémy posilovat o velké a vydatné zdroje v perspektivních lokalitách.


Podobné články:
Seminář VAS Boskovice představil lysickou čistírnu i legislativní dopady - ze dne 02.05.2022 (2)
Covid, karanténa a omezení veřejného života. Takový byl rok 2020 - ČERVENEC - ze dne 05.03.2021 (2)
Sportovcům je třeba pomoci, zdůrazňuje senátorka Jaromíra Vítková - ze dne 01.03.2021 (2)
Školy čekají na informace o testování žáků - ze dne 01.03.2021 (2)
Covid, karanténa a omezení veřejného života. Takový byl rok 2020 - ČERVEN - ze dne 24.02.2021 (2)
Rozpočty počítají s posílením vodovodů či opravami škol - ze dne 23.02.2021 (2)
Covid, karanténa a omezení veřejného života. Takový byl rok 2020 - DUBEN - ze dne 14.02.2021 (2)
Rozdělí dotace na kulturní objekty - ze dne 18.01.2021 (2)
Vichřice ničila střechy i auta - ze dne 12.01.2021 (2)
Nemocného podpořili i bez turnaje - ze dne 10.01.2021 (2)
Silvestrovská noc byla klidná - ze dne 09.01.2021 (2)
Tři králové přijdou kvůli covidu online - ze dne 02.01.2021 (2)
Cena vody mírně vzroste - ze dne 17.12.2020 (2)
Koordinátorka Tříkrálové sbírky: Věřím, že se koledovat bude - ze dne 11.12.2020 (2)
Vánoční stromy letos rozsvítí bez veřejnosti - ze dne 30.11.2020 (2)
Cvičili v Rudickém propadání - ze dne 28.11.2020 (2)
Prodlouží platnost řidičských oprávnění - ze dne 22.11.2020 (2)
Fotbal zřejmě ohlásí konec, hokej řeší naději - ze dne 18.11.2020 (2)
Běžecká liga hlásí stop - ze dne 02.11.2020 (2)
Vyrazili k úklidu svého okolí - ze dne 11.10.2020 (2)

Všechny články z tohoto čísla (12/2019):

Rubrika: Zpravodajství
47. Mistrovství světa a Mistrovství Evropy motorových člunů 2019
Blanensko i v tomto roce sužuje sucho
Cestu ke hradu doplnily tři odpočinkové dřevěné lavičky
Čertovská vinotéka informuje: Burčák z moravských hroznů již začátkem září
Dračí lodě na Křetínce u Letovic
Hledají zdroje pro zajištění pitné vody
Jiřinkové slavností a mezinárodní výstava jiřinek ve Velkých Opatovicích
Korunovační klenoty uvidíte na Svojanově
Kunštát hostí Hrnčířský jarmark
Květinová výstava na zámku v Lysicích
Lávka v Drnovicích zvýší bezpečnost chodců
Letovice čeká výrazný stavební rozvoj
Obce se bojí zpoplatnění komunikace I/43 pro nákladní dopravu
Opilý ujížděl policii v Sebranicích
Parkování možná omezí automaty
Policie hledá zloděje, který překvapil nájemkyni v přízemním bytě na ulici Dukelská v Boskovicích
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 5. - 15. 9. 2019
Upravují centrum obce
V Boskovicích odhalili památník kardinála Špidlíka
V Lysicích našli zhotovitele čistírny
V Ráječku chystají soustavu tůní
V Šebetově již nemusí vodu navážet
Ve sbírce uvítáme podzimní oblečení i potřeby pro školáky
Za finančním úřadem zaparkují za poplatek
Zahájí provoz komunitního centra

Rubrika: Sport
Anglický týden přinesl jen bod
Blanensko na úvod smetlo Příbram
Boskovice přivezly vítězství z Rousínova
Boskovický obránce Vágner mezi siláky
Fotbalový víkend na jedničku
Hokejisty Minervy Boskovice posílí Benýšek a Huzlík
Hvězdná sestava na Bukové
Kemp navštívil i Vorlický
Posádky se do Kunštátu těší
Sedmiboj měl tradiční vítěze
V kolové brali stříbro

Rubrika: Představujeme
PRÁZDNINY KONČÍ, DNY MARIANNE ZAČÍNAJÍ – UŠETŘETE NA NÁKUPECH

Rubrika: Napsali nám
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU - KŮROVCOVÁ KALAMITA A DOTACE
Z historie letovického lihovaru

Rubrika: Právník radí
Rodič a dítě z pohledu práva – zásahy do rodičovské odpovědnosti