Američané v Boskovicích - představujeme rodina KWASNÍK-RABINOWICZOVA z Boskovic

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 19/2008, vloženo dne 10.07.2008

[Stálý odkaz na článek]

V sobotu 31. května navštívili Boskovice potomci rodiny Kwasník Rabinowiczovy v čle s paní Judith Tapiero z Baltimore. Po prohlídce židovského města přišli na návštěvu k PhDr. Jaroslavu Bránskému, který jim předal anglický překlad svého článku o jejich rodině. Paní Tapiero měla jedinou připomínku: její sestra s manželem a dítětem přežila koncentrační tábor v Osvětimi a emigrovali do USA.

Hugo Gold v kapitole Geschichte der Juden in Boskowitz píše, že mezi učiteli náboženství v židovské obci Boskovicích působil také Juda Leib Kwasnik-Rabinowicz, narozený 30. července 1877 v Sadagoře (Bukovina). Ale v židovském archivu v Boskovicích se dochoval koncept vysvědčení o mravech (Sittenzeugnis), podepsaný starostou Juliem Weißem, ve kterém se uvádí, že Juda Leib Rabinowicz recte (správně) Kwasnik se narodil v obci Rohozna v Bukovině, kam je též příslušný. Podle mladšího Judova pocházel Juda Leib z chasidského rodu Ruzhin-Sadagora. Gold líčí další osudy Kwasnika-Rabinowicze (jinde se píše Rabinowitsch, v českých dokumentech Rabinovič, Kwasník, Kvasník). Byl vychován u „zázračného“ rabína v Sadagoře a studoval u Jehudy Leba Landaua, autora knihy „Jad Jehuda“, u Jore Der, dále v Marmaros Sziget v ješivě Jonteffa Lippe-Teitelbauma, poté v Szoplonca (Sepinke) u rabbiho z Belzu a v Samboru u rabbiho Irujahu (Reb Irrele Samboir). Potud Gold. Kwasnik se oženil někdy před rokem 1900 s Genie (Genendel) Rosenkranzovou (nar. 15. 10. 1875), protože jejich první dítě, dcera Rosa, se narodila 19. září 1900 ve Vídni. Dalším dítětem byl syn Oskar, narozený 12. října 1902 v Aspern, tehdy XXI. vídeňský okres. (Oskarův syn prof. Rabb tvrdí, že jeho otec se narodil 13. října 1902 v Aussee, tj. v Úsově.) Z Aspern odešla rodina roku 1903 do Mariánských Lázní, kde Juda Leib působil do roku 1906. Zde se narodila druhá dcera Martha, též zvaná Miriam (18. 5. 1905). Juda Leib Rabinowicz byl ustanoven v Boskovicích jako kantor a učitel náboženství od 1. dubna 1906. V této funkci působil v Boskovicích do roku 1919, kdy byl penzionován.
Z dalších (výhradně německých) dokumentů v archivu ŽO Boskovice, se dovídáme, že roku 1912 bylo protokolárně doloženo, že občanské jméno rodiny je Kwasnik, příjmení Rabinowicz je užíváno nezákonně. Osobní jméno Judy Leiba v úředním styku (mimožidovském) znělo Julius. Zajímavý je doklad z roku 1918 (7. května), podle něhož Juda Leib Kwasník žádal o povolení vycestovat na Ukrajinu, ale jakožto ruský občan byl propuštěn z místa kantora a byl „hier konfiniert“, tedy byl držen v Boskovicích bez možnosti odtud odejít.
Juda Leib působil současně se svou funkcí v Boskovicích do roku 1914 také v Brně jako učitel v židovském prosemináři. Přestože získal autorizaci k vykonávání funkce rabína, nikdy tuto funkci nezastával, ale věnoval se vyučování. Jako jeden z prvních Židů u nás usiloval o obnovení znalosti hebrejského jazyka. Od roku 1900 vydával časopis „Ha ' ivri“, určený začátečníkům a pokročilým studentům hebrejštiny. Vydavatelem byl dr. Reuven Färber v Moravské Ostravě. V roce 1910 vydal vlastním nákladem v Boskovicích (tiskl I. L. Deutscher, Podgorze) svou učebnici „Führer in der Sprache der Bibel. Lehrbuch der biblisch-hebräischen Sprache, der Geschichte, Religions- und Sittenlehre des Judentums. Nebst einem grammatischen Anhange und Wörterverzeichnis“. Sám se jmenuje jako učitel náboženství a první kantor. Už roku 1908 je v třídním katalogu III. třídy německo-židovské školy v Boskovicích uveden jako „Ober-Kantor“, tedy vrchní kantor. K jeho hlavním povinnostem patřilo přednášení měsíční modlitby (das Monatsgebet) a dodatečné modlitby Musaf o Vysokých svátcích, tj. na Nový rok a Den smíření. Učebnice obsahovala 1000 veršů z hebrejské Bible, shrnujících celou jazykovou zásobu Bible, na jejichž základě se žáci učili nejen jazyku, ale i etickým postulátům židovství a biblickým dějinám. Tato kniha byla oficiálně schválena jako učebnice klasické hebrejštiny v celé zemi. Vysoce ji ocenili mnozí významní tehdejší židovští učenci a hodnostáři ve Vídni a v Praze.
Dne 1. listopadu 1919 vydal Juda Leib Rabinowicz (tak se uvedl jako autor) v Boskovicích první číslo časopisu „Der Hebräer“ s podtitulem „Zeitschrift zur Erlernung der hebräischen Sprache und Literatur durch Selbstunterricht“ (Časopis k výuce hebrejské řeči a literatury pro samouky). Toto číslo zřejmě už nemělo pokračování.
Juda Leib spolupracoval s židovskými časopisy ve Lvově, Krakově, Varšavě. Publikoval v hebrejštině články a básně zejména ve varšavském časopisu Hazefira.
Rodina Kwasníkova bydlela v Boskovicích v židovském městě; roku 1908 v Plačkově ulici 67 (dnes rozdělen na čísla 31 a 33), roku 1909 krátce U Vážné studny č. 57 (dnes č. 5), ještě téhož roku se přestěhovala do Školní ulice č. 24 (dnes Bílkova 6), kde se narodil mladší syn Kurt (21. 6. 1914). V tomto domě, kde bydlela rodina až do roku 1927, kdy se odstěhovala do Brna (Divadelní 6), se objevovali četní významní návštěvníci: spisovatel a vydavatel Nachum Sokolov, dr. Šimon Bernfeld, vynikající znalec Bible, Haim Nachman Bialik, básník moderního židovského národa.
Celá Kwasníkova rodina byla hluboce přesvědčená o správnosti sionistického hnutí, Jehuda Leib s oběma syny se zúčastňoval sionistických kongresů. Přesto byl Jehuda Leib loajální vůči nově vzniklé Československé republice a považoval její zákony za závazné pro všechny zdejší Židy. Tím zasáhl i do politického dění v Československé republice a byl považován za autoritu v otázce vztahu Židů k ČSR. Byl neobyčejně vzdělaný a sečtělý nejen v judaistice, ale i v literatuře, filozofii, historii. Jeho soukromá knihovna čítala asi 30 tisíc knih. Mladší syn Aharon M. Kurt vzpomíná (v dopise autorovi i při osobním setkání roku 2001), že někdy koncem června 1939 na svém útěku z protektorátu v Polsku četl kdesi v polských novinách článek, ve kterém pisatel píše o zvláštní poctě či vyznamenání, které Jehudu Leibovi tehdy udělil dokonce tehdejší papež Pius XI.
Krátce před nacistickou okupací odešli rodiče s mladším synem z Brna do Prahy, kde už několik let žil starší syn. Zatímco synům se podařilo uprchnout z tzv. protektorátu, rodiče byli z Prahy odvlečeni transportem AAr 16. 7. 1942 do Terezína, odkud přijeli transportem Bx 22. října 1942 do koncentračního tábora Treblinka, kde zemřeli (z celého transportu, který čítal 2018 osob, nikdo nepřežil). Také jejich dcera Rose, provdaná Feder, byla podle evidenční karty z kartotéky deportovaných (Federace židovských obcí v České republice) odvlečena z Prahy (adresa před deportací: Praha-Staré Město, Rybná 14) do Terezína, a to o týden později transportem AAt 23. 7. 1942, pak byla odvlečena transportem AAz pod č. 369 do koncentračního tábora Malý Trostinec (Polsko) dne 4. srpna 1942. Toto datum je považováno i za den jejího úmrtí, protože z 1000 osob se zachránily pouze dvě. (Dopis FŽO v ČR z 18. 4. 2002). Druhá sestra, Martha (Miriam), provdaná Goldach, byla uvězněna nacisty ve Vitelle (jižní Francie), ale podle tvrzení její neteře byla vězněna v Osvětimi, naštěstí přežila a opět se shledala s manželem a svým malým dítětem.
pokračování v příštím čísle
PhDr. Jaroslav Bránský


Podobné články:
Hermann Ungar a jeho „Altánek“ Jaroslav Bránský - ze dne 26.11.2009 (3)
Poslední rabín v Boskovicích - napsal PhDr. Jaroslav Bránský - ze dne 01.05.2009 (3)
Poslední rabín v Boskovicích - napsal PhDr. Jaroslav Bránský - ze dne 15.04.2009 (3)
Poslední rabín v Boskovicích - napsal PhDr. Jaroslav Bránský - ze dne 06.04.2009 (3)
Představujeme: rodina KWASNÍK-RABINOWICZOVA z Boskovic - ze dne 08.08.2008 (3)
RODINA KWASNÍK-RABINOWICZOVA Z BOSKOVIC - ze dne 25.07.2008 (3)
JINÁ PROCHÁZKA židovskou čtvrtí v Boskovicích - ze dne 30.04.2012 (2)
Židovskou čtvrtí poprvé - ze dne 26.05.2011 (2)
Židovská čtvrť z hledáčku fotoaparátu - ze dne 01.04.2011 (2)
Židovskou školu a Synagogu čekají opravy - ze dne 29.04.2010 (2)
Do nové sezóny bez závazků - ze dne 15.03.2010 (2)
Úvodní duel rozhodl obránce - ze dne 15.03.2010 (2)
Na židovském hřbitově se bude kácet - ze dne 26.11.2009 (2)
Židovská čtvrť v Boskovicích se stále těší zájmu návštěvníků - ze dne 26.11.2009 (2)
Poslední rabín v Boskovicích - napsal PhDr. Jaroslav Bránský - ze dne 17.03.2009 (2)
Poslední rabín v Boskovicích - ze dne 18.02.2009 (2)
Pod boskovickým hradem sportovali judaisté - ze dne 17.09.2008 (2)
Fotbalová DIVIZE - ze dne 02.06.2008 (2)
Konkurzní řízení na funkci ředitelky - ze dne 08.04.2008 (2)
Zubaři DUBEN - ze dne 06.04.2008 (2)

Všechny články z tohoto čísla (19/2008):

Rubrika: Zpravodajství
Anketa: Zubní ordinace i o svátcích
Betany oslavila zdárný konec rozsáhlé rekonstrukce
Budova OÚ ve Žďárné prochází velkou změnou
Dva měsíce prázdnin jsou tu
Hasičům ztížila soutěž v požárním útoku tma
I o prázdninách pilují děti anglická slovíčka
Mají nově opravenou silnici a zcela nový most
Mateřské školy mají společné vedení
Mladí zdravotníci bojovali o republikové vavříny
Novinky z Kunštátu
Občané Velenova žili výročím
Obecní úřad pod provizorní plátěnou střechou
Oprava silnice z Boskovic do Žďárné prověří trpělivost řidičů
Pamětní deska připomíná rodáka
Prázdninové cvičení šetří rodičům čas
Senioři prožili den v Proměnách času
Uctění památky prvního předsedy
Unikátní projekt pro psy z útulku
V Oboře umí lidé vzít pořádně za práci
Výherce fotoaparátu FUJIFILM A600
VZP výrazně zvýšila nemocnicím platby za chirurgické výkony

Rubrika: Kultura
16. ročník festivalu pro židovskou čtvrť 17. – 20. července
Festival hudby, divadla a filmu ovládne město
Kopie největší rukopisné knihy světa v Muzeu
Létající rabín okouzlí posluchače klezmerem aneb malý portrét velké muziky
Na zámku v Lysicích se zabydlely sochy a obrazy
Nádvoří lysického zámku prozářily gejzíry swingu a ohňostroje
Pozvánka na výstavu
Premiéra Soldánovy Skořice, toť úspěch boskovického snímku

Rubrika: Sport
Boskovický fotbal prochází řadou změn
Boskovičtí florbalisté na turnaji
Boskovičtí vzpěrači zakončili sezónu
Bronzová odměna pro boskovické bowlingáře v jarní části 1. ligy
Hokejová Minerva se již chystá na novou sezónu
Připomněli si výročí sportu
Společný SEMINÁŘ rozhodčích a delegátů OFS Blansko
Tenisový sumář na začátku prázdnin
Volejbalisté z Boskovic jsou druzí na republice
Vyrazili na trať Sloupské lesní patnáctky
Zázrak dokonán, Blansko míří do MSFL

Rubrika: Představujeme
Američané v Boskovicích - představujeme rodina KWASNÍK-RABINOWICZOVA z Boskovic

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
„Miss a Missák 2008“
„Prázdniny v pohybu“
Boskovice opět v Praze zabodovaly
Členové ZO ČZS Boskovice vystoupili na Říp
HASTRMANSKÉ VANDROVÁNÍ
Mladí zahrádkáři z Boskovic vzorně reprezentovali v Kroměříži
Nová ekologická učebna na Základní škole v Boskovicích
Okrsková soutěž Velké Opatovice 14. června 2008
Poutní zájezd
Středoškoláci z letovické „Masaryčky“ opět za hranicemi!
Zkoušky z dospělosti

Rubrika: Právník radí
Nesplnila Vám cestovka, co slíbila? Můžete reklamovat.