Blanensko trpí suchem nejvíce z celé Jižní Moravy

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 12/2018, vloženo dne 03.09.2018

[Stálý odkaz na článek]

Letošní léto potvrzuje důležitost investic do vodovodů a prověřuje připravenost VAS Boskovice
Region * Letošní suché léto láme veškeré rekordy. Vyprahlá půda, uschlé rostliny a těžce zkoušená psychika lidí. Rok 2018 jen podtrhuje počasí posledních let. K těm organizacím, které extrémní sucho zasáhlo nejvíce, patří samozřejmě i hlavní regionální provozovatel vodohospodářské infrastruktury  v okrese Blansko – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice. Ta má v těchto dnech plné ruce práce zejména s doplňováním některých vodojemů pomocí cisteren. I přes snižující se hladiny podzemních zdrojů, které jsou pro náš region naprosto klíčové, však zatím ze všech kohoutků v působnosti VAS divize Boskovice teče pitná voda. Podle ředitele společnosti Petra Fialy, kterého jsme se zeptali na několik otázek, na tom mají výrazný podíl kromě maximálního nasazení pracovníků v terénu i nemalé investice posledních let.
Hladiny podzemních vod klesají. Je příčinou jen extrémně suché léto?
Je to samozřejmě dlouhodobější problém. Nejde jen o klimatické sucho během léta, ale vlastně o celoroční deficit srážek, který trvá již několikátým rokem. Důvod je samozřejmě více, ale největší problém vidím v tom, že místo toho, abychom se snažili vodu v krajině udržet, tak naopak provádíme opatření, aby co nejdříve odtekla. Místo malých políček s remízky a mezemi vznikly velké lány, mizí lesy, tůně, koryta toků se narovnávají.  Na polích vítězí dotované plodiny, způsobující erozi, rozšiřují se betonové a asfaltové plochy na úkor travnatých, atd. Přitom je naše republika takovou střechou Evropy v tom smyslu, že veškerá voda od nás odtéká a žádná nepřitéká, jediným zdrojem je tak voda dešťová, tedy to, co k nám naprší. A tuto vodu je tedy životně důležité tady udržet, ne posílat co nejrychleji pryč, jak se to u nás děje různými zásahy do přírody prováděných zejména od 50. let minulého století. Důsledkem toho všeho je snížení hladiny podzemních vod, které zmenší vydatnost zejména u mělkých zdrojů vody nebo studní. Přestože to tak nevypadá, protože lidem doma bez problémů voda teče, není situace vůbec jednoduchá. Aktuálně už v sedmnácti obcích jejich dosavadní zdroje vody nestačí, a pokud bude sucho pokračovat, bude tento počet narůstat.  Naštěstí zhruba polovina obcí, které provozujeme, jsou napojeny přes páteřní přivaděč  na velkokapacitní zdroje v Opatovicích, Lažanech a Spešov a tam víme, že problémy nebudou.
Kde je situace nejhorší?
Pravidelně cisternami navážíme například vodojem ve Velké Roudce. Jen během července to bylo 276 kubíků a to již během května a června bylo navezeno přes 170 a 150 kubíků. Ve Vranové to bylo za červenec 156, v Kladorubech 180 a například ve Štěchově 168 kubíků. Bez těchto návozů by místní obyvatelé pitnou vodu neměli. Obcí, kde vodu doplujeme, je samozřejmě více. Jen do konce července jsme takto dopravili do potřebných vodojemů dva miliony litrů vody. Extrémní počasí se ale odráží i v nadprůměrném množství poruch, protože podobně jako při silných mrazech, tak i za velkých teplot dochází k pohybům půdy. Vytíženost našich montérů je tak prakticky maximální, museli jsme omezit dovolené, některé návozy řešíme o sobotách a nedělích, poruchy hledáme i v noci. Myslím, že naši pracovníci zaslouží velké uznání.  I díky jejich úsilí mají lidé ve všech obcích, které VAS Boskovice provozuje, zatím zajištěnu plynulou dodávku pitné vody.
V letošním roce byl dokonce vydán plošný zákaz čerpání z vodních tok.
Prvně je třeba říci, že toto opatření nevyhlásila VAS Boskovice, ale vodoprávní úřady. Jedním z důvod je patrně ochrana rostlinné i živočišné kultury v potocích a řekách. K nemalým finančním ztrátám ale určitě dojde i tak. Na naši společnost se konkrétně obrací lesní školky, technické služby měst a ostatní organizace, které nemají čím zalévat čerstvě vysazené porosty, městskou zeleň, travnatá hřiště, apod. A tam můžou jít škody do milionů. V těch lokalitách, resp. na vodovodech, které to umožňují, se snažíme pomoct, abychom tyto finanční ztráty pomohli snižovat. Už moc prostoru nám nezbývá na pomoc obcím nebo zemědělským družstvům, které si vodovody provozují samy a voda už jim došla úplně, nap. z důvodu vysokých ztrát v potrubí. A co už vůbec neřešíme, je dovoz pitné vody našimi cisternami do soukromých bazénů.
Například na fotbalovém stadionu v Boskovicích se ale během pouti zalévalo i přes toto nařízení.
 Jak jsem uvedl, kde to podmínky umožňují, snažíme se pomoct obcím a městům snižovat finanční ztráty vzešlé ze zákazu používat vodu z toků. Samozřejmě, že jsme pro tuto pomoc stanovili jasná a přísná pravidla. Situaci na všech zdrojích neustále monitorujeme a kdyby vzniklo sebemenší podezření na úbytek vody, samozřejmě tuto pomoc ukončíme.
Některé vodárny na Moravě omezují spotřebu na 100l na obyvatele a den. Vy jste žádné takové opatření nevydali?
Omezení spotřeby max na 100 l na osobu a den se mně těžko komentuje, když na našem okrese je bez jakýchkoli vydaných opatření maximální spotřeba necelých 80 litrů na osobu a den. Je to spíš další doklad toho jak jsou v našem regionu velmi nepříznivé ekonomické podmínky pro provozování vodohospodářské infrastruktury, tedy mj. velmi malá spotřeba. Tento aspekt má samozřejmě zásadní vliv na cenu vody. Jinak ano, máte pravdu, v některých obcích jsme museli vyzvat starosty k vydání omezení používání pitné vody, a to na zalévání, mytí aut, napouštění bazénů, atd.  Jsou to samozřejmě ty lokality, kde vodu navážíme cisternami do vodojemů.  Jedná se o obce, které jsou napojeny na nepříliš hluboký a v těchto dnech zranitelný zdroj.  Bohužel z našeho měření vyplývá, že lidé na tato opatření příliš nedbají.  O to je ale samozřejmě naše snaha udržet plynulou dodávku vody v těchto obcích složitější a nákladnější.
Největší starosti máte tedy s doplňováním vodojem?
Problémů, které souvisejí se suchem, máme v letošním roce skutečně hodně a zejména kapacity našich cisteren jsou vytíženy. Do námi provozovaných vodojemů ještě vodu navážet stačíme. Přednostně ovšem řešíme obce, se kterými máme uzavřenou provozní smlouvu. Obce, které si vodovod provozují samy, musí na naši pomoc prostě počkat.
Často se mluví o výhodách napojení na skupinové vodovody. Platí to v těchto dnech dvojnásob?
Přesně tak. Systémově správné řešení je napojení na vydatný zdroj vody, ideálně právě na skupinový vodovod s takto vydatným zdrojem. Ze strany VAS se snažíme vlastníkům vodovodů, tedy Svazkům nebo jednotlivým obcím, doporučovat, aby připravovaly projektové dokumentace na připojení a s využitím dotací tyto projekty realizovaly. Této možnosti v nedávné minulosti využilo mnoho obcí, nap. Pamětice, Cetkovice, Ostrov u Macochy, Okrouhlá, atd. Teprve pokud je toto řešení nereálné, zejména z důvodu vzdálenosti, pak zbývá hledat nové zdroje a provádět průzkumné vrty. Někdy řešení komplikují zákonné lhůty, především v souvislosti s dotacemi. Zatímco my jsme schopni provést stavbu napojení obce na vodovod za pár týdnů, jak jsme prokázali například v Krhově, tak s dotační administrací je to otázka roku a půl. Máme několik projektů, kde bychom potřebovali i dokázali obce napojit na skupinové vodovody do příštího léta, ale se státními lhůtami je to prost nemožné a tyto obce můžou být příští rok ještě v horší situaci, než letos. Stát podle mého dělá chybu i v tom, že zatímco provedení nového vrtu dotuje z devadesáti procent, napojení na skupinový vodovod dotuje méně. A obce tak často v domnění, že ušetřří, zbudují nový vrt. Za deset let ale musí provést další.
V posledních letech jste investovali do vodovodů i snížení ztrát vody velké částky. Projevují se tyto investice v těchto extrémních podmínkách?
Ano a to velmi výrazně. Vedle maximálního nasazení našich pracovníků v terénu jsou investice provedené v minulých letech tím hlavním důvodem, proč se nám v letošním extrémním létě daří situaci ještě zvládat. Za prvé bych jmenoval  Svazkem financovanou rekonstrukci páteřních vodovodních přivaděčů. Touto akcí se obnovila nejdůležitější vodovodní páteř na okrese. Ruku v ruce s tím investuje VAS Boskovice ročně desítky milionů Kč do obnovy dalších důležitých a poruchových vodovodů v mnoha jiných lokalitách, čímž jsme mj. dokázali snížit ztráty vody v síti na polovinu. To znamená, že pro uspokojení potřeb našich odběratelů potřebujeme z vodních zdrojů vyrobit daleko méně vody, což je samozřejmě zejména letos podstatné. Kdyby byly ztráty vody v potrubích na úrovni před pěti lety, situace by v regionu byla obecně daleko horší a v některých lokalitách by došlo ke kolapsu. Dalším prospěšným faktorem je skutenost, že několik obcí se již na skupinové vodovody v poslední době napojilo a v neposlední řadě se podařilo napojit desítky vodojemů na náš dispečink a dodávku vody v těchto lokalitách tak máme pod kontrolou 24hodin denně a v případě úbytku vody můžeme reagovat prakticky okamžitě.
V souhrnu se u všech těchto typů potřebných akcí jednalo o stamilionové investice a náklady, které mj. samozřejmě ovlivnily i cenu vody. Ale kdyby tyto akce realizovány nebyly, opakuji, že situace by byla dnes stěží zvládnutelná. V této souvislosti podotýkám, že okres Blansko je dnes podle portálu Intersucho nejsušším regionem na celé jižní Moravě.
Realizují se další stavby, které dodávce vody do budoucna pomohou?
Probíhá jich celá řada. Například ve Vavřinci a Veselici se napojují na skupinový vodovod Blansko. Pevně věřím, že pro podobné řešení se rozhodnou například v Benešově a Kladorubech. Tam, kde není možno se na skupinový vodovod připojit, probíhají průzkumné vrty -  ve Sloupě, Crhově, Rozsíčce nebo Štěchově. Letos jsme napojili nový vrt v Úsobrně, před dvěma roky v Sulíkově, Drnovicích nebo Voděradech, kde jsme vodovody vzájemně propojili. Rozsahem je největší projekt „Pitná voda Jedovnicko“, který řeší  rekonstrukci úpravny vody v Jedovnicích a rozšíření vodovodu do okolních obcí, jako jsou Lažánky,  Lipovec nebo Holštejn a propojení jedovnické soustavy s blanenskou. Aktuálně je vydáno stavební povolení na první etapu a podala se žádost o dotace. A připravuje se mnoho dalších potřebných akcí.
Situace, týkající se nedostatku vody, je asi skutečně vážná. Jaká je podle Vás prognóza do budoucna, máme se bát?
Opravdu bude hodně záležet na tom, jak se bude v následujících měsících a letech vyvíjet počasí, zejména co se týká množství srážek. Sucho se ale projevuje nejen v množství vody, ale také v její kvalitě. Je tedy jasné, že vodu budeme muset do budoucna ještě více upravovat, aby byla v pořádku. Budeme také muset hledat nové a nové zdroje a řešení. A hlavně také musíme začít napravovat ty chyby, které byly na přírod a na zadržování vody v ní spáchány. A samozřejmě vím, že ve vodárenství, a to konkrétně i v naší společnosti máme řadu odborníků a budeme i do budoucna schopni lidem zajistit tolik vody, kolik budou potřebovat.

 


Podobné články:
Prodlouží platnost řidičských oprávnění - ze dne 22.11.2020 (3)
Žádají o odměny pro sociální pracovníky - ze dne 29.06.2020 (3)
Sucho na Blanensku stále pokračuje, přestože srážek přibývá - ze dne 15.06.2020 (3)
Nouzový stav a legislativa - ze dne 20.04.2020 (3)
Končí televizní signál DVB-T - ze dne 16.03.2020 (3)
Nemocnice má krve dostatek - ze dne 11.03.2020 (3)
Cena za odpady zatím roste jen výjimečně - ze dne 27.01.2020 (3)
Přes sto tisíc pro hospic - ze dne 12.11.2019 (3)
Pálenice jsou téměř bez práce, ovoce se neurodilo - ze dne 23.10.2019 (3)
Do vodojemů musí dovážet stále více vody - ze dne 12.08.2019 (3)
Jak získat pravidelný pasivní příjem? Investujte do nemovitosti! - ze dne 31.07.2019 (3)
Vodárenská společnost pravidelně podporuje děti a potřebné - ze dne 16.12.2018 (3)
Zajímavé bydlení nedaleko Brna připravuje boskovická společnost - ze dne 07.09.2018 (3)
Okresní koupaliště zahajují sezónu - ze dne 07.06.2018 (3)
Prvním dítětem roku je Edvín - ze dne 19.01.2018 (3)
Pozor na podvodníky - ze dne 29.12.2017 (3)
Cena vody ve Svazku poroste pouze o inflaci - ze dne 11.12.2017 (3)
Pyrotechnika v rukou dětí - ze dne 24.11.2017 (3)
Sociálních služeb v terénu přibývá - ze dne 31.05.2017 (3)
Plavci přepisovali rekordy - ze dne 19.04.2017 (3)

Všechny články z tohoto čísla (12/2018):

Rubrika: Zpravodajství
Blanensko trpí suchem nejvíce z celé Jižní Moravy
Boj za zdravá prsa 2018 v Nemocnici Blansko už posedmé
Bývalé učiliště v Boskovicích je na prodej
Cestu k zámku uvolní pro pěší
Děti z dětských domovů se opět sejdou v Aqualandu Moravia a potkají se i s Barborou Špotákovou
Do oprav investují miliony
Chytili je při činu
I Vaše koruna pomůže na činnost charity
Křižovatka má nové osvětlení
Mladkov, Hrádkov, Bačov i Vratíkov k Boskovicím neodmyslitelně patří
Naivní umělci v Lysicích
Opatovičtí oslaví 100 let Československa
Opraví povrch v sokolovně
Opravili komunikace i chodník
Paprsek navštívil hokejista Divíšek
Pěkná modrá v Doubravici stále přijímá klienty
Pivní pouť letos nebude
Plánují novou zbrojnici
Pojď hrát hokej
POZOR !!! Uzavírka silnice v Pislkém údolí v Boskovicích
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 13. - 23. 9. 2018
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 3. - 9. 9. 2018
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 6. - 16. 9. 2018
S žádostí o dotaci Lysice uspěly
Speleoterapie se přestěhuje do nového
Sportovní hala ve Svitávce je již v provozu
Úpravy letovického náměstí začínají, křižovatku čeká změna
Vybudují městskou toaletu v Opatovicích
Zajímavé bydlení nedaleko Brna připravuje boskovická společnost

Rubrika: Kultura
Program KINA Doubravice nad Svitavou - ŘÍJEN 2018
Slovanská epopej Martina Mainera v Poličce

Rubrika: Sport
Aikido Boskovice pořádá nábor
Boskovice rozhodly ve druhé půli
Dračí lodě soutěžily na Křetínce i v letošním roce
Koudelka a Paděra jsou mistry Evropy
Michaela Hrubá z Bořitova šestá v Evropě
Mladí basketbalisté se v Blansku chystají na novou sezónu
Posílené Blansko v poháru končí
Přípravné derby pro Boskovice
Půlmaraton v Blansku patřil Keňanům
Stříbrná blanenská lvice
Trucky předvedly v pískovně svou sílu
Ve Svitávce vyhrál Favorit
Vrchovina pokračovala dvěma závody
Zajíc bojuje o extraligu

Rubrika: Představujeme
CHCETE UŠETŘIT NA NÁKUPECH? STAVTE SE NA DNY MARIANNE V DOBRÉM SPÁNKU
Vytvořme vhodné podmínky pro všeobecný rozvoj města, říká Kateřina Gerbrichová

Rubrika: Černá kronika
Musel se spokojit s cigaretami
Neznámý pachatel během krátké doby už podruhé zaútočil na cukrárnu
Spravedlnost vzal do svých rukou v Boskovicích

Rubrika: Napsali nám
Dožínky ve Třebětíně
Již po deváté ovládl Nemocnici Blansko DEN PRO DĚTI
Workshop nazvaný "Spřízněni hlínou" v Letovicích