BYSTŘICKO, vyhlášený turistický region roku 2010

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 17/2010, vloženo dne 13.08.2010

[Stálý odkaz na článek]

V prostorách Brněnského kulturního centra proběhne od úterý 10. srpna do pátku 17. září 2010 představení turistického regionu BYSTŘICKO, vítěze letošního ročníku soutěže European Destination of Excellence (EDEN), který probíhal na téma Voda – turistický cíl.
Vítěznou destinaci přihlásilo do soutěže Město Bystřice nad Pernštejnem ve spolupráci se sdružením obcí BYSTŘICKO. Jak Město Bystřice nad Pernštejnem, tak Mikroregion Bystřicko dlouhodobě spolupracují na udržitelném rozvoji cestovního ruchu a na propagaci.
MikroregionBystřicko je zvlněnou krajinou se zachovalým krajinným rázem nacházející se uvnitřpřírodníhoparkuSvrateckáhornatina a sousedící s Chráněnou krajinnou oblastí Žďárské vrchy. Celé území je protkáno čistými potoky a říčkami, které se vlévají do řeky Svratky. Kolemuvedenýchtokůse zachovala řada hradníchzřícenin, většina z nich střežila obchodní cestu vedoucí v dávných dobách podél Svratky. NejvětšívodníplochouBystřickajepřehradnínádržVír I na Svratce. Ta vytvářív krajiněvýraznoudominantuasloužíjakozásobárnapitnévodyproŽďársko,Brnoa jeho okolí.Rekreačnívyužitítétovodárenskénádrženenípovoleno,aleturistémohounakolenebopěškyprojítpopravobřežnílesníúčelovékomunikaci, nakterébylav roce2005zřízena Svrateckávodohospodářskánaučnástezka.NejvyhledávanějšímirekreačnímirybníkyregionujsouSkalský aDomanínský na říčce BystřiciaArgentinav těsnéblízkostiBystřicen.P.V regionulzenaléztmnohomenšíchrybníčků využívaných v převážné většině k chovu ryb. Jejichregistrovánocca300.Zdejšíterénjevhodnýk procházkám,výletům,rybařeníak celkovémutělesnémui duševnímuodpočinku.Přírodnípodmínky doplněné budovaným technickým vybavenímnabízejípříležitostiproradostivšechročníchobdobí. Celýregionjepropojenmnožstvímzajímavýchturistických a cyklistických značenýchtrasanaučnýchstezek.
„Voda–turistickýcíl“
Bystřickotvoříspolus regionemNovoměstskaaŽďárska„střechuEvropy“–jsou územím odkudpramenívodnítoky vytvářející hlavnízdrojepovrchovépitnévodyproŽďárskoaBrněnsko(řekaSvratka,vodárenskánádržVírajejípovodíjakopásmohygienickéochranytěchtozdrojů):
- Bystřickojejednímz regionůs nejčistšímipovrchovýmivodamiv ČR,
- rozmanitostvodregionuumožňujeirozmanitévyužitívodyjakoturistickéhocíle,
- vodníhospodářstvíregionuje propagovánotematickyzaměřenýmiakcemijakojsousoutěž„S VodomilemZubřízemi“,výtvarnésoutěžedětí„Životkolemvody“a nově realizovanouakcí„Bystřickázastavení“, která navazuje na Svrateckou vodohospodářskou naučnou stezku.

Svrateckávodohospodářskánaučnástezka – unikátní projekt propagující vodu jako turistický cíl
Stezka vycházíz obceDalečín, vedelesemponově opravenélesníúčelovékomunikacipodélvodárenskénádržeVírIv centru přírodníhoparkuSvrateckáhornatina, která byla dříve nepřístupná. Prochází obcí Vír a pokračuje po pěkné komunikaci podél Svratky a vyrovnávací nádrže Vir II do obce Koroužné ažk úpravněvodyveŠvařci.Celkovádélkanaučnéstezkyje16km,délkatrasyz DalečínadoVíruje8km.Hlavnímcílemvodohospodářskéstezkyjeupozornitnávštěvníkynavodohospodářskoudůležitostlokalityaseznámitjes nutnostíaprincipyochranyvýznamnéhonadregionálníhovodníhozdrojepovrchovýchvod.Dáleje veřejnostseznámenaprostřednictvímodbornýchpanelůsezákladnímiparametryafunkcemivodníchdělnatrase(napříkladčistírnaodpadníchvodv Dalečíně,stavbapřehradyavodnínádržeVír,vodníelektrárnaVír,úpravnapitnévodyVíraŠvařec)as vybranýmivodohospodářskýmipojmy(eutrofizace,havárieapod.).Vodohospodářskouproblematikudoplňujíúdajeazajímavostioobcích,kterýmistezkaprochází,včetněsamostatnéhoinformačníhopaneluozatopenéobciChudobín.Výletlzeabsolvovatpěškynebonakoleaspojithos návštěvouněkterýchz Bystřickýchzastavení,případněs návštěvoudalšíchmístnaBystřicku.InvestoremnaučnéstezkyjeMěstoBystřicenadPernštejnem,kterétoutoakcív roce2005současnězahájilospoluprácisesdruženímobcí„MikroregionBystřicko“ Spolupráce probíhá pod hlavičkou rámcového programu„Vysočinouzazdravímipoznáním“. Projektvodohospodářskénaučnéstezkyjev Českérepubliceojedinělý,bylspolufinancován Krajem Vysočina. Formousponzorstvíipomocipřishromažďovánípodkladů jejpodpořilymimojinéivodohospodářskéspolečnostiasdružení:Brněnskévodárnyakanalizace,a.s.,PovodíMoravy,s.p., VÍRSKÝOBLASTNÍVODOVOD,sdruženíměst,obcíasvazkůobcíaVODÁRENSKÁAKCIOVÁSPOLEČNOST,a.s.Návštěvnícinaučnéstezkyjsouupozorněni,žejejíznačnáčástvedepodélvodárenskénádržeav jejímochrannémpásmu,kdeplatítrvalezákazkoupáníazpřísněnýrežimpropohybchodcůicyklistů.
Do přípravy rozvojových akcí na ochranu životního prostředí jsou od prvopočátku zapojovány děti a mládež i širší veřejnost. Jsou organizovány výtvarné soutěže, výstavy apod. Jak logo rámcového projektu, tak figurka Vodomila vznikly z dětských soutěžních kreseb.Tyto popularizační akce se stávají postupně novodobou místní tradicí.
Na Bystřicku se dlouhodobě investuje do ochrany a tvorby životního prostředí a do péče o vody a o krajinu. Došlo tu k revitalizaci povodí řeky Bystřice, vyčištění a revitalizaci cca 40 ha vodních ploch (rybníky Argentina a Skalský, Domanínský rybník). Město Bystřice nad Pernštejnem úspěšně provozuje největší kotelnu na biomasu v České republice. V roce 2006 byla uvedena do provozu nově rekonstruovaná čistírna odpadních vod v Bystřici nad Pernštejnem. Postupně se budují ČOV i v dalších obcích. V příštích třech letech proběhne celková revitalizace městské zeleně. Dalším připravovaným velkým projektem je Centrum zelených vědomostí, které dále podpoří zajímavým a přitažlivým způsobem výchovu obyvatel i návštěvníků. Celková hodnota těchto investic se blíží částce půl miliardy korun.

Více informací o Bystřicku najdete na http://www.bystricenp.cz/, http://www.bystricko.cz/ a http://www.info.bystricenp.cz/


Všechny články z tohoto čísla (17/2010):

Rubrika: Zpravodajství
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 23. - 29. 8. 2010
Betany oslaví patnácté narozeniny
Bioplynová stanice ve Skalici nejspíš nebude
BYSTŘICKO, vyhlášený turistický region roku 2010
Dopravu omezí objížďka
Hotely a penziony hlásí pokles
Hradhouse letos přilákal nejméně lidí
CHARITATIVNÍ VÍKEND „NA KŘÍDLECH JEŘÁBA“
Chystají setkání dechových kapel
Komise hodnotila Regionální potraviny
Letních brigád letos přibylo
Na Okrouhlé teklo pivo proudem
Na výstavách zavoní květiny
Okrouhlecký kříž restauruje akademický sochař
Ošetřování hráče na hrací ploše - Metodika KRD č. 1/2010
Posvítí si na další železniční přejezdy
Ryanair rozšíří provoz na brněnském letišti
Solární panely na konci i na začátku obce
Soutěž o Regionální potravinu zná své vítěze
Školky zvyšují kapacitu
Tesco zaměstná až sto lidí
Traverz vlije do žil adrenalin
Tunely Dobrovského budou dostavěny
URBIS INVEST PŘEDSTAVÍ HIGH TECH POTENCIÁL ČESKÉ EKONOMIKY
V Blansku vyrostou nové byty
V hotelu dolaďují poslední detaily
V městečku se na několik týdnů usadí filmaři
Vědci bádají, proč reziví krápníky
Vylepší některé části obce
Vyrazí k rozhledně Malý Chlum
Vytvoří městečko ze stavebnice
Zveřejnili historii obce
Život v náručí přírody, život v souznění s přírodou…

Rubrika: Kultura
Festfest: Nováček mezi festivaly
Festival alternativních orientálních tanečních stylů v Brně otvírá kurzy pro veřejnost
Festiválek přitáhl okolo pěti set návštěvníků
Happening obsadí letní kino
Karel Kalina vystavuje na zámku
Loutkoví divadelníci obsadí zámek
Miroslav Král vystavuje v Letovicích
Rozhovor: Na Festfest přijela kapela Yo Yo Band
Výstava Lukáš Jasanský a Martin Polák
Výstava obrazů a vitráží na hradě Svojanově

Rubrika: Sport
Autocross řádil v Kunštátě
Blansku se vrací Bednář
Boskovice a Ráječko vítězně
Červenou zahradu obsadily šlapačky
Dynamiters hodlají oživit Krajskou ligu
Hlubinková zazářila na mistrovství
Klidná výhra v Čebíně znamená postup
Obsazení rozhodčích OFS Blansko - 3. kolo
Obsazení rozhodčích OFS Blansko - 4. kolo
Orel rock cup vyhrál Prostějov
Před sezónou s Jiřím Vorlickým
Přestřelka přinesla remízu
Starší dorost Sparty Brno odjel s debaklem
Sudice ovládly modely letadel
Úvodní zápas rozhodl Janíček
Výsledky 2. kola fotbalových soutěží OFS Blansko

Rubrika: Představujeme
Představujeme: František Havlíček

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE
Události ze svodky MP Boskovice Srpen 2010

Rubrika: Napsali nám
JE MOŽNÉ PLATIT MÉNĚ ZA TEPLO A DOBŘE INVESTOVAT DO SVÉHO BYDLENÍ ?
Nové dopravní značení
Oslavy k 125 výročí založení SDH městyse Svitávka
Pocta Záviši z Falkenštejna