V dopravě je stále co zlepšovat

Autor článku: František Sivera, pro číslo 20/2010, vloženo dne 29.09.2010

[Stálý odkaz na článek]

Na třetím místě kandidátky ODS do zastupitelstva města Boskovice najdete Ing. Františka Siveru, bývalého starosty města, nynějšího poslance Parlamentu České republiky a místopředsedu hospodářského výboru. Na celostátní i regionální úrovni se dlouhodobě věnuje dopravní problematice, angažuje se v několika sdruženích pro rozvoj silnic a dálnic včetně Sdružení pro výstavbu R43. Je členem správní rady železniční dopravní cesty. Doprava a její rozvoj je věcí, která zajímá každého z nás. Proto jsme mu položili několik otázek, které se týkaly nejen voleb do zastupitelstva v Boskovicích, ale i situace v dopravě v České republice.

Nový ministr dopravy dosti razantně vstoupil do výstavby nových dopravních staveb. Jak vidíte další rozvoj dopravy po vyhlášených úsporách vlády?
Prvotní vyhlášené škrty nejsou možné. Nelze tak jednoduše vstupovat do již jednou uzavřených smluv. To se ukázalo v čase. Měsíc po vyhlášení zastavení staveb se ve většině z nich pokračuje. U některých došlo k dohodám se stavebními firmami na prodloužení dostavby či slevě díky úpravám projektů. Větší problém je u nových staveb, které ještě nebyly zahájeny. Plánovaných peněz má stát přibližně o třetinu méně. V oblasti železnice je většina hlavních tratí funkčních a současné investice jdou spíše směrem zkvalitnění tratí, většího zabezpečení či zrychlení některých úseků. Zpomalení investic na železnici není zásadním problémem, u silnic je situace horší. Samozřejmě například pozastavení projektu výstavby nového nádraží v Brně je velice nepříjemné a já s tím nemohu souhlasit. Je to ovšem hlavně problém města Brna a jeho současné koalice, kteří se nejsou schopni dohodnout mezi sebou a ani s veřejností na potřebnosti tohoto projektu.

Málo peněz na výstavbu silnic a dálnic netěší řidiče. Ve srovnání s jinými státy je naše síť velmi špatná a nedostavěná. Znamená to tedy, že přestaneme stavět?
Naštěstí máme ještě peníze z EU, stavět se tedy úplně nepřestane. Česká republika by pro kvalitní silniční dopravu měla mít dle plánů Evropské unie a různých odborných studií cca 2000 km dálnic a rychlostních komunikací. V současné době máme asi polovinu dokončenou a asi 200 km rozestavěných. Na dokončení je třeba cca 500 miliard Kč a to je velký problém. Původní předpoklad byl dokončit výstavbu do roku 2025, ale to se v současné chvíli nezdá být reálné. Hledají se způsoby a finance, jak tu situaci co nejlépe zvládnout. Ve chvíli, kdy stát nemá peníze a nutně musí snížit státní dluh, není možné vydat nové dluhopisy či si půjčit. Jako jedno z možných řešení se nabízí umožnit soukromým institucím realizovat výstavbu za jejich prostředky pod dozorem státu. Stejným způsobem při výstavbě postupovaly všechny státy v Evropě. U nás se ovšem ještě musí částečně upravit legislativa, hlavně v oblasti přípravy staveb. Já osobně nesouhlasím s omezováním peněz na přípravu projektů. Čeká nás další období možnosti čerpání peněz z EU a již dnes je připravených projektů málo. V této oblasti se spořit nedá.

Nabízí se otázka, co R43 ?
O výstavbu této komunikace usiluji již mnoho roků. Stav přípravy se posunuje dopředu, i když velice pomalými kroky. Naráží se na problémy legislativy, zájmy neziskových organizací či jednotlivců, zájmy obcí. Je třeba si uvědomit, že peněz na výstavbu je málo a potřebných projektových záměrů dost. Pokud Evropská unie a ministerstvo dopravy cítí, že není jednotný zájem v regionu na daný projekt, příprava se posunuje pomalu. Já jsem se po celou dobu snažil o zajištění této jednoty. S hlavními partnery máme na stavbu stejný pohled, ale je to velice složité, jelikož do přípravy dnes může negativně vstupovat kdokoliv. R43 nejvíce ubližují neshody ve městě Brně ohledně trasy a stále nedokončený plán Jihomoravského kraje. Pokud se podaří v příštím roce plán schválit, věřím, že R43 bude možno zařadit do staveb realizovatelných prostřednictvím soukromých investic /PPP/ v celém úseku od Brna až po R35 a my se jí v blízké době dočkáme.

Před námi jsou komunální volby. Komunikace v obcích a městech jsou problémem každého zastupitelstva. Jak se jim dá pomoci?
Hlavním úkolem každé obce je zajistit dobrý život jeho občanů, starat se o rozvoj obce a řádně pečovat o jeho majetek. Silnice a chodníky jsou stále potřebnější a využívanější, pohyb po obci je stále intenzivnější. Proto si občané stále více všímají a diskutují o stavu chodníků, silnic, parkovišť a celkové dopravě v obci. Získat peníze na rekonstrukci či výstavbu nové komunikace je velice složité. Podpory jsou zaměřeny hlavně na malé obce v rámci programu obnovy venkova, v rámci zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti na silnicích v majetku státu je možné čerpat ze Státního fondu dopravní infrastruktury. To se podařilo například letos v Boskovicích a bude se tak konečně moci vybudovat chodník podél silnice od Lasákova mlýna. Ale většina akcí leží na bedrech obecních rozpočtů.

V Boskovicích se v minulosti podařilo opravit celou řadu komunikací. To vše bylo z rozpočtu města?
To vůbec ne. Já a později nové vedení radnice se snažilo hledat zdroje jinde. Jen namátkou. Silnice od Mladkova po železniční přejezd včetně kruhového objezdu se budovala z peněz JMK, oprava povrchů na ulici Nádražní, Sokolská, Havlíčkova se budovala z peněz EU, komunikace na ulici Vodní i Bílkova, částečně i Sušilova se rekonstruovaly současně s rekonstrukcí kanalizace z peněz EU, ulice Hradní a přilehlé parkoviště byly budovány z peněz EU. Silnice v průmyslové zóně byla budována za podpory z dotace státu. Zkvalitnění bezpečnosti železničního přejezdu na ulici Janáčkova financovala Správa železniční dopravní cesty a stejné zlepšení situace by mělo nastat na přejezdu na ulici Dřevařská do konce letošního roku.

Změna uvedených ulic je zcela jistě vidět. Je možné říci, kolik peněz město dává do této oblasti ze svého rozpočtu?
Do oprav silnic a chodníků se každým rokem dává přibližně 2 miliony korun dle možností rozpočtu. Peníze se používají převážně na opravy po zimně či menší výměny povrchů v místech, kde se neplánuje celková rekonstrukce. Každým rokem se pak v rozpočtu objevuje několik milionů korun na rekonstrukce konkrétních ulic – v minulosti to byly například Boženy Němcové, Na Vyhlídce, Smetanova, Janáčkova a další.

Město Boskovice se hlásí k programu „Zdravé město“. S tím je spojena i čistota komunikací. Zdá se Vám současný stav dostatečný?
Četnost úklidů je závislá na množství finančních prostředků, které jsou k dispozici. Zcela jistě je co zlepšovat. Myslím si, že intenzivnější jednání mezi městem a vlastníky jednotlivých nemovitostí přiléhajících k chodníkům by mohlo pomoci zlepšit jejich stav nejen v zimním období. Na malých městech to tak funguje bez problémů a zvýšených požadavků na peníze obce. Bohužel mám pocit, že v Boskovicích to často vázne. Je třeba více využívat lidí bez práce, ve spoustě měst to funguje velice dobře. Co se týká silnic je jednoznačné, že je úkolem města zajistit úklid co možná v nejkratším čase.

Je před komunálními volbami. Co je dle vašeho názoru potřeba v oblasti dopravy v Boskovicích zlepšit?
To je velice široká otázka. Město si nechalo zpracovat Generel dopravy, který ukazuje na hlavní nedostatky. Na prvním místě je stav chodníků a jejich bezbariérovost. Zde se již město v minulosti pokusilo řešit nejpalčivější problémy, ale je nutné v úpravách pokročit razantněji. Další oblastí je parkování. Základ systému je nastaven, dobudovávají se další parkovací plochy například mezi ulicí Hradní a Základní školou na Sušinové ulici. Zpoplatnění parkovacích ploch je třeba více přizpůsobovat situaci ve městě, tak aby docházelo k rovnoměrnějšímu zatížení jednotlivých částí hlavně v centru města. Průjezdnost městy a parkování v nich je problém snad všech měst, nárůst počtu aut je obrovský a rozšiřování parkovacích ploch naráží na omezené plochy ve městě a samozřejmě i finance. Bude třeba zvážit i průjezdnost jednotlivými ulicemi, jejich zjednosměrnění či zpomalení průjezdů. Opravy a rekonstrukce ulic probíhají a budou probíhat i v dalších letech, město má zpracovaný seznam ulic dle naléhavosti. U některých ovšem město naráží na majetkové problémy. Komunikace jsou v některých případech ve vlastnictví státu či kraje a zde se intenzivně jedná o jejich opravách či převodech na město. Samostatnou kapitolou jsou přechody ve městě. Často nechápu zdůvodnění státní zprávy na nemožnost vyznačení přechodů na křižovatkách, které se tak stávají pro chodce velice nebezpečnými. Zde by město mělo být důraznější, jelikož bezpečnost musí být na prvním místě.

Velký problém je s průjezdností města na kole. Problém mají dospělí, u dětí je to daleko horší. Jak to chcete řešit?
V okolí Boskovic je vyznačena celá řada krásných tras pro cyklisty. Problémy jsou na příjezdu a průjezdu městem. Podporujeme vytvoření projektu „Bezpečně na kole celým městem„ . Je třeba vybudovat stezku od Mladkova k nemocnici a také z ulice Gagarinova směrem k Novibře a Šmelcovně. Ty by pomohly vyhnout se hlavním a velice nebezpečným úsekům silnic na příjezdu a výjezdu z města. Ve městě narážíme na problém úzkých ulic. Přesto je třeba vyznačit cyklopruhy na hlavních tazích. V minulosti to bylo na Sokolské a zcela jistě to bylo dobré řešení.

Závěrem mi dovolte otázku. S čím jde Vaše strana a vy osobně do letošních komunálních voleb?
ODS je strana čitelná a všichni voliči vědí, co od jejich kandidátů mohou očekávat. Minulost prokázala, že jsme vždy svoje znalosti a zkušenosti věnovali rozvoji města a jeho posunu kupředu. Boskovice jsou krásným městem a my chceme a budeme usilovat o to, aby jeho rozvoj pokračoval. Pokud voliči mě a dalším našim kandidátům dají důvěru, jsme připraveni komunikovat a hledat společná řešení s občany a ostatními zastupiteli. Bližší informaci o našich záměrech můžete získat z našich volebních materiálů, rád odpovím i na vaše mailové dotazy.


Podobné články:
Do nové sezóny bez závazků - ze dne 15.03.2010 (2)
Úvodní duel rozhodl obránce - ze dne 15.03.2010 (2)
Fotbalová DIVIZE - ze dne 02.06.2008 (2)
Konkurzní řízení na funkci ředitelky - ze dne 08.04.2008 (2)
Zubaři DUBEN - ze dne 06.04.2008 (2)
Volejbalistkám se na lepší časy neblýskalo - ze dne 06.03.2008 (2)
Zaměřují se na prevenci kriminality - ze dne 14.02.2008 (2)
Elite Sport má tři talenty loňska a přidal další medaile z Ostravy - ze dne 21.02.2020 (1)
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 20. 2. - 1. 3. 2020 - ze dne 20.02.2020 (1)
Kam umístí lezeckou stěnu? - ze dne 20.02.2020 (1)
Vzpomínkové promítání z konference „Duchovní odkaz J. E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ“ - ze dne 19.02.2020 (1)
Inspekce shledala na umělecké škole pochybení - ze dne 19.02.2020 (1)
Martin Šustr posilou Zbrojovky - ze dne 17.02.2020 (1)
Do sbírky potřebuje charita hlavně jarní oblečení, povlečení a drobnou elektroniku - ze dne 17.02.2020 (1)
Mistrovské tituly i úspěch ve štafetách - ze dne 16.02.2020 (1)
Cena tepla znovu skončí u regulačního úřadu - ze dne 16.02.2020 (1)
Chystají nákup nádob na odpady - ze dne 13.02.2020 (1)
Školka mění název - ze dne 13.02.2020 (1)
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 13. - 23. 2. 2020 - ze dne 13.02.2020 (1)
Letovická nemocnice rozšířila pobytové služby - ze dne 12.02.2020 (1)

Všechny články z tohoto čísla (20/2010):

Rubrika: Zpravodajství
Aikido mělo tábor i nábor
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 20. - 26. 9. 2010
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 27. - 3. 10. 2010
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 4. - 10. 10. 2010
Bílá pastelka pomáhá
Borovští mají pitnou vodu na dosah
Celoživotní vzdělávání dorazilo na Blanensko
Ceny za design – Cena prof. Jindřicha Halabaly 2010
Datové schránky po roce provozu
Den otevřených dveří
Evropská akce o drogách: celoevropský projekt pokračuje již 2. rok
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2010
Fotbalisté představí svou práci
Hasiči dostanou více peněz
Hejtman navštívil hasičské závody v Hnanicích
Hejtman ocenil hasiče, pomáhající při jarních povodních
Holomková: Pojďte do toho se mnou!
Chystají vinařské radovánky
Informace pro členy a příznivce
Knihovny odpustí čtenářům pokuty
Knihovny odpustí čtenářům pokuty
KOULENÍ KOLA Z LEDNICE DO BRNA
Křest knihy Vyhněme se rakovině
Kulturní dům v novém
Kunštátský jarmark přilákal tisíce lidí
Letadlové nádrže spadly u Drnovic
Letovičtí rozdali granty
NA KONFERENCI V BRNĚ SE BUDE DISKUTOVAT O BUDOUCNOSTI PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM A NOVÝ PANEL
Na náměstí hasiči, záchranáři a policie
Nabízí ochutnávky a skvělé ceny
Nejhezčí náves je v Kunštátě
Nemocnice má nové vedení
Odvolali ředitelku školy
Oslava Dne seniorů
Pálenice nemají z čeho pálit
Pokus o světový rekord byl odstartován českým rekordem
Pořídili sněžnou frézu
Pozvánka na Den otevřených dveří v Arboretu Křtiny
PŘÁNÍ, BLAHOPŘÁNÍ, OBÁLKY tvořivá dílna pro malé i velké k výstavě Papírový svět
Předvolební servis - komunální Volby 2010 Doubravice nad Svitavou
Předvolební servis - komunální Volby 2010 Lysice
Předvolební servis - komunální Volby 2010 Velké Opatovice
Přibudou další rozhledny
Rozhlas v novém
Rybářské Závody – Olešnice
Se zajícem na kolech kolem Boskovic
Senioři sportovali
Soutěž s rozhlasovými „toulkami“
Společnost ČKD Blansko podepsala kontrakty v celkové hodnotě 253 mil. Kč
Sportovci mají smělé plány
Svatováclavské hody v Rouchovanech v krojích
Svatováclavský pšeničný speciál – jedinečná třináctka z Černé Hory
Tradiční řemesla a jídla na Svojanově
Traverz nezkazilo ani počasí
Trofej UEFA Champions League do Brna
Tvořivá dílna pro malé i velké k výstavě Papírový svět
Tvořivá dílna pro malé i velké k výstavě Papírový svět
Upozornění pro návštěvníky hrnčířského jarmarku
V dopravě je stále co zlepšovat
Zahájili provoz víceúčelového hřiště
Zámek provoněly jiřinky
Zásadní je podpora zaměstnanosti a rozvoj nemocnice
Zastupitelé schválili udělení krajských cen
Zastupitelé žádají vládu o zachování příspěvku regionálním operačním programům
Zavedou novinku v třídění odpadů
Život v náručí přírody, život v souznění s přírodou…

Rubrika: Kultura
Benefiční koncert pomůže pacientům léčebny dlouhodobě nemocných Nemocnice Milosrdných bratří Brno
Dívčí válka podruhé
Hvězdné nebe v Křetíně
Koncertní sezóna začala
MOON TRIBE FEST II_festival alternativních orientálních tanečních stylů v Brně je za dveřmi
Nazareth v Pavilonu P - show jako Brno!
Novinky z MZM - Památníku Leoše Janáčka
Oslaví výročí anesteziologie
Podzimní koncerty Evy Henychové na Moravě
POJĎME NA MARTINŮ Opery I.
Pozvánka na výstavu
Program Husích slavností v Boskovicích
Přenosy z Metropolitní opery jsou zpět
Utrechtská oranžáda – Komiks z okruhu De Inktpot
Vernisáž výstavy Jiří Černický
VIDEOTIME 7 / TEREZA SOCHOROVÁ, ANDREI SHULHA
Zámecký skleník ovládnou husy
Zazpívají pro Betany
ZUZANA IŠTVANOVÁ & PETR KUNČÍK / Sci-fi

Rubrika: Sport
Basketbalisté přišli o Lukáše
Boskovice hrály, Rájec dávala branky
Boskovice si otevřely střelnici
Brněnský Běžecký Pohár 2010-2011 - se nekoná_město Brno nás bohužel nepodpořilo
Fotbalistům se dařilo střídavě
Hokejisté zahájili přípravu
Kárného show zničila Blansko
Kolová se vrací
Letovice znovu vsadí na zkušenost
Mareček triumfoval
Na medaile nedosáhli
Na Slovensku porucha
Náhradní termín fyzických prověrek rozhodčích OFS Blansko
Nařízení STK - dohrávky
Nominace hráčů 1998 a 1999 - O putovní pohár předsedy JmKFS
Obsazení rozhodčích OFS Blansko - 9. kolo
Rataj vicemistrem Evropy
Svitávka ztrácí pozice
Šprtec Boskovice aktuálně
Šprtec doma nevyhrál
Talenti hráli za Brno
Tesař vítězství nepřeceňuje
Třebová odjela s debaklem
Výhru zařídil první poločas
Výsledky 8. kola fotbalových soutěží OFS Blansko
Výsledky 9. kola fotbalových soutěží OFS Blansko
Výsledky vloženého 1. kola fotbalových soutěží OFS Blansko
Vzpěrači na Slovensku
Změny v obsazení rozhodčích - 9. kolo

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
„Draku,draku,vyleť výš.“
Boskovická Radniční věž s vyhlídkou
Členové ČZS Boskovice v Krakově
Den pro děti se v nemocnici vydařil
Vstupenky na Skotsko nově na terminálech Sazky po celé České republice