Sacharidy jako hlavní zdroj energie

Autor ?l?nku: Pavel Friedl, pro ??slo 24/2007, vlo?eno dne 2.10.2007 15:01:00

[St?l? odkaz na ?l?nek]

Zdravím Vás op?t po týdnu v rubrice hubneme a te? doufám m??u napsat také sportujete s RegionPressem. U? jsem s tím opakováním asi trapnej, ale je to matka moudrosti. P?i procesu hubnutí a zvý?ené pohybové aktivity se opakují neustále dokola základní zásady. V dne?ním ?lánku si p?iblí?íme sacharidy jako?to hlavní zdroj energie.
Tro?ku musím na úvod zabrousit do u?iva základní ?koly a osv?tlíme si nejd?íve, ?e sacharidy
jsou vytvá?eny zelenými rostlinami z oxidu uhli?itého a vody za pomoci slune?ních paprsk?. Mezi nejd?le?it?j?í pat?í hroznový cukr ? glukóza. Chemický vzorec p?esn? neznám, ale 100% obsahuje kyslík, který je vyu?íván b?hem oxidace - spalování v pr?b?hu látkové vým?ny.
Sacharidy jsou nejlep?í zdroj energie pro svalovou práci.
Velikosti molekul cukr? jsou r?zné a ovliv?ují rychlost a vst?ebávání do krve. Tím je ovlivn?no i mno?ství insulinu který musí být vyplaven do krve, aby se udr?ela stálá hladina glukózy v krvi. Je?t? se vrátím zpátky (z n?kterého p?edchozího ?ísla) ke glykemickému indexu. Index cukru, neboli glykemický index (GI), udává jak rychle m??e p?echázet cukr do krve. Cukry s glykemickým indexem více jak 80 - jsou p?ímo katapultovány do krve, s GI pod 50 - do krve pomalu prosakují. GI d?lí sacharidy na pomalé a rychlé.
P?íklady potravin s glykemickým indexem - pivo 110, glukóza - hroznový cukr - 100, bílý chléb - 95, va?ené brambory - 85, cukr a ?okoláda kolem - 70, t?stoviny - 55, parabolická rý?e ? 48, ovesné vlo?ky a celozrné pe?ivo - 48, jablka a mlé?né výrobky - 30, zelenina mén? jak - 15.
Je d?le?ité tento proces pochopit, nebo? stále se zvy?ující hladina insulínu jako regulátoru
optimální hladiny glukózy v krvi m??e po ur?ité dob? vést k po?kození slinivky. Vyplavuje nejen cukr do sval? kde se ukládá jako zásobní glykogen, ale sou?asn? se taky ukládá tuk do tukových bun?k, co? vede k nadváze. Sportovec by m?l dodávat t?lu sacharidy s GI pod 50 - 60, p?echodn? b?hem výkonu a t?sn? po n?m i sacharidy s vysokým GI.
Dv? nejd?le?it?j?í d?lení sacharid? v t?le jsou glukóza a její zásobní forma glykogen který se ukládá ve svalech a játrech.
Sacharidy jsou vysokooktanové pohonné hmoty - lze je p?irovnat k benzínu t?la. V t?le se z nich stává glukóza a glykogen, co? umo??uje organizmu tvrd? trénovat. Sacharidy by m?ly obsahovat ve vý?iv? 60 %, co? odpovídá cca 7 - 10g na 1kg hmotnosti a den. Nejenom ?e jsou d?le?ité p?i tréninku jako zdroj energie, ale mají hlavní roli i v regeneraci. Trénink nejenom zvy?uje schopnost svalstva skladovat sacharidy ve form? glykogenu, ale také pomáhá energii hospodárn? spalovat. Trénovaný sval obsahuje oproti netrénovanému 3 - 4 x více glykogenu.
Zásoby energie ve form? sacharid? jsou omezeny na cca 7500 KJ. V tucích je cca 250 000 - 400 000 KJ - jsou prakticky neomezeny. Snahou organizmu by m?lo být vyu?ívat v tréninku co nejvíce metabolizmus tuk? jako zdroje energie a ?et?it sacharidy. Zásobní glykogen se p?i intenzívním tréninku vy?erpá cca za 60 minut. Pak se intenzita výkonu výrazn? sni?uje a nastupuje hlad.
Trénovaný sportovec oproti mén? trénovanému vyu?ívá p?i stejné rychlosti více tuky jako zdroje energie a ?et?í zásoby sacharid?. Trénovaný sval se sna?í okam?it? po výkonu znovu vytvá?et zásoby sacharid? formou glykogenu.V dob? cca do 40 minut po tréninku okam?it? p?ijímá a ukládá v?echny p?ijaty sacharidy-proto jsou vhodné ty s vysokým GI.
P?ednostní plnohodnotné sacharidy pro Vás:
Celozrnný chléb, pe?ivo a keksy (zvlá?t? ovesné). Obilní vlo?ky - zvlá?t? ovesné, celozrnné m?sli, cereálie - bez cukru a ?okolády (zvlá?t? vhodné ke snídaní), vybírejte cereálie s vy??ím obsahem ?eleza, vápníku a vlákniny s ni??ím obsahem cukr? a, p?írodní a parabolická rý?e, brambory, ovoce i su?ené a ovocné ??ávy.
A záv?rem to nejd?le?it?j?í!!
Je nutno se vyhýbat tzv. prázdným kaloriím ve vý?iv? jako jsou:
?okoláda, bonbóny, pralinky, cola, zmrzlina, dorty, pe?ivo z bílé mouky - bílý chléb, housky, rohlíky, toasty, ?i?t?ná rý?e, sma?ená jídla - pala?inky, tu?né párky, tu?ná ?unka, hranolky, sma?ené bramborové lupínky a tu?né sýry cccc..
V?p?í?tím ?ísle si osv?tlíme bílkoviny jako?to stavební látky.
S?pozdravem HEJBEJTE SE a? máte fyzi?ku a NEP?EJ?DEJTE SE a? nejste jako mi?elíni !!!
Pavel F.Koment??e k ?l?nku

Zat?m zde nen? ??dn? koment??
 

Autor p??sp?vku:

Text p??sp?vku (nejm?n? 15 znak?, maxim?ln? 900 znak?). V?echny p??sp?vky schvaluje redakce, a? po schv?len? se zobraz?.


Napi?te ??slici t?i:


Podobn? ?l?nky:
Hubneme - VZOR DENNÍ STRAVY - ze dne 6.3.2008 (1)
Hubneme - STRAVA - VÝ?IVA - ze dne 27.2.2008 (1)
Hubneme - ze dne 22.2.2008 (1)
VÝZNAM SPRÁVNÉ VÝ?IVY - ze dne 28.1.2008 (1)
VÝ?IVA, STRAVA, DIETA - ze dne 21.1.2008 (1)
Hubneme s firmou H-SPORT - ze dne 15.1.2008 (1)
HUBNEME s M?sícem - ze dne 10.10.2007 (1)
Hubneme s Regionpressem - Jak funguje t?lo p?i výkonu I.? - ze dne 10.10.2007 (1)
Tuky - koncentrovaný zdroje energie - ze dne 2.10.2007 (1)
Bílkoviny jako stavební a obnovovací materiál - ze dne 2.10.2007 (1)
Hubneme - Vitamíny jako pomocníci p?i hubnutí - ze dne 2.10.2007 (1)
Recepty pro Va?i ?tíhlou linii - ze dne 5.9.2007 (1)
Hubneme ? glykemický index potravin - ze dne 5.9.2007 (1)
Mýty o hubnutí - ze dne 27.8.2007 (1)
Hubneme, tak pozor na KALORICKÉ BOMBY!!!! - ze dne 23.8.2007 (1)
Hubneme - Tak pozor na kalorické BOMBY!!! - ze dne 15.8.2007 (1)
Hubnutí a nebezpe?í alkoholuc - ze dne 14.8.2007 (1)
Hubnutí a pitný re?im - ze dne 9.8.2007 (1)
Hubnutí a tepová frekvence - pokra?ování - ze dne 9.8.2007 (1)
Hubnutí a tepová frekvence - ze dne 9.8.2007 (1)

V?echny ?l?nky z tohoto ??sla (24/2007):

Rubrika: Zpravodajství
Cykloturisté z ?ebetova i okolí vyrazí do Tel?e
D?ti rozdávaly ?idi??m obrázky
D?ti se budou procházet s trpaslíky
Dobrovolníci s titulem Zaslou?ilý hasi? se se?li v Knínicích
KRAS v uplynulém týdnu:
Ma?oretky na akademii
Peníze pro obce, podnikatele ?i neziskovky
Poradí zahrádká??m
Prudký liják pohrozil
P?edstavujeme: Rudolf Manou?ek - Zaslou?ilý hasi?
P?ed?kolá?ci v Knínicích jdou do nového
Sv?tový den ?ivotního prost?edí slavili i v Boskovicích
Trojnásobné víkendové oslavy ve Svitávce
Vedení Krasu minulé pond?lí slib nesplnilo, zam?stnanci dostali (zase) jen zálohy
Za pokus o vra?du dostal dvanáct let

Rubrika: Kultura
Jazzový dýchánek - Velké Opatovice
Kulturní kalendá?
Mariánská pobo?nost znovu v Letovicích
Noc sv?tel ozá?í Boskovice
Putování za velikány a elegány na?í krajiny
Výstavy v regionu:

Rubrika: Sport
Boskovi?tí odjeli s debaklem
Dal?í body sbírali ve Velenov?
D?tská olympiáda odstartovala
Fotbalový servis
Nasazení rozhod?ích OFS Blansko
Premiéra v Ma?arsku byla docela hektická
Rozd?lili peníze mláde?nickým sportovním klub?m
Streetball u? ve st?edu
?amotový plátek po t?iat?icáté, p?esto v novém
Ti?novskou sprintrallye vyhrál Trn?ný
Vydají se na p?lmaraton
Vzp?ra?i op?t posbírali medaile

Rubrika: Auto moto
Test:Opel Meriva 1.6 16V ? Zafira pro mén? náro?né-jasné prvenství v testech spolehlivosti a kvality

Rubrika: ?erná kronika
Policie informuje

Rubrika: Hubneme
Sacharidy jako hlavní zdroj energie

Rubrika: Napsali nám
D?ti poznávaly vodu
Modelové aktivity, diskusní strategie
SDH Jablo?any oslavil sté výro?í
Svatojánci zpívali p?i svatebním ob?adu