Nefrologie v Nemocnici Blansko

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 5/2012, vloženo dne 27.02.2012

[Stálý odkaz na článek]

Rozhovor s MUDr. Jindrou Brabcovou, primářkou Nefrologického oddělení Nemocnice Blansko

Dobrý den, paní primářko. Co je to nefrologie?
Nefrologie je lékařská disciplina, zabývající se onemocněním ledvin. Ledviny jsou životně důležitými orgány, jejichž hlavní funkcí je udržování stálosti vnitřního prostředí v těle odstraňováním odpadových produktů dusíkového metabolismu a tvorbou některých důležitých látek.
Vlivem nejrůznějších nemocí může dojít k zániku funkce ledvin, a přesto nemocný může žít relativně kvalitní život díky léčebným metodám nahrazujícím funkci ledvin. Dnes již je k dispozici celá řada léčebných metod očišťování krve jako jsou hemodialýza a její modifikace, hemodiafiltrace a hemofiltrace, peritoneální dialýza, V neposlední řadě sem patří i transplantace ledvin.

Zdá se, že nefrologie není nijak úzký obor?
Při pohledu zvenčí se nefrologie jako úzký obor může někomu jevit, ale není tomu tak. Pouhá náhrada funkce ledvin některou z metod očišťování krve představuje nejen vlastní proceduru očišťování krve se všemi jejími složitostmi, ale i náročnou péči o pacienta s mnoha dalšími komplikacemi a problematikami, ať již souvisejí s onemocněním ledvin přímo či vzdáleně.

Jak se náhrada funkce ledvin u nás vlastně vyvíjela?
Poprvé byla umělá ledvina použita v roce 1913 v USA u psa, u člověka v roce 1943 v Holandsku, což byl počátek možnosti přežití pacientů s akutním, později i s chronickým selháním ledvin. Na území České republiky byla první umělá ledvina na II. interní klinice v Praze. První hemodialýza zde byla provedena v roce 1955. Tehdy byla Praha pátým městem v Evropě, které mělo umělou ledvinu. Další rozvoj dialyzační léčby byl na území naší republiky ale pomalý. Teprve v sedmdesátých letech dochází k rozvoji léčby nemocných s chronickým selháním ledvin, ještě v osmdesátých letech ale existovala stanovená věková kriteria k zařazení nemocných k pravidelnému očišťování krve z důvodu nedostatku volné kapacity. V roce 1989 bylo na území České republiky pouze 38 dialyzačních středisek.
Do roku 2011 počet dialyzačních středisek v České republice vzrostl na 103. Tato síť pokrývá potřeby veškeré péče o pacienty se selháním ledvin v naší republice a dialýza je dnes rutinní terapeutickou metodou poskytovanou stále širšímu okruhu pacientů. Svědčí o tom statistická čísla počtu léčených pacientů. V roce 2001 to bylo 379 pacientů na 1 milion obyvatel a v roce 2010 to bylo již 602 pacientů na 1 milion obyvatel.

Hovořila jste o hemodialýze. A co ostatní metody?
Další metodou očišťování krve zcela srovnatelnou s hemodialýzou je peritoneální dialýza. Využívá k očišťování krve pobřišnici. Přes její podstatně menší zastoupení a výraznou geografickou rozdílnost se počet pacientů i u nás také trvale zvyšuje. Opět o tom svědčí čísla počtu léčených v České republice touto metodou. V roce 2001 to bylo 30 pacientů na milion obyvatel, v roce 2010 již 47 pacientů na 1 milion obyvatel. V posledních letech se peritoneální dialýza se stává stále více metodou první volby. Skýtá pacientům více volnosti a nezávislosti na dialyzačním středisku a jeho personálu. Vyžaduje však ze strany pacienta více samostatnosti a zodpovědnosti a samozřejmě schopnosti si tuto léčbu provádět.
Plnou náhradu funkce ledvin představuje, ale jen úspěšná transplantace ledvin od zemřelých nebo žijících dárců. Je možná u pacientů, kteří jsou schopni výkon a následnou léčbu podstoupit a u kterých je předpoklad dlouhodobé funkce štěpu. Dle dlouhodobých statistik je transplantace možná přibližně u 30 % pacientů s nevratným selháním funkce ledvin. V roce 2010 bylo v České republice provedeno celkem 365 transplantací. Z nich bylo17 z žijících dárců a 16 bylo kombinovaných transplantací ledviny a slinivky břišní. Zde se tolik potřebný vzestup stále potýká s nedostatkem dárců ať již zemřelých či žijících.

Obor nefrologie je v našem regionu zastoupen již více než 23 let, co k tomu můžete říci?
Pro spádové území nemocnic Blansko a do května roku 2011 výhradně i Boskovice je od roku 1988 péče o pacienty s nemocemi ledvin poskytována v Nemocnici Blansko. Jedná se o péči komplexní, která je zajišťována v ambulantních provozech nefrologické ambulance a dialyzačního střediska. Tam, kde není ambulantní péče možná, zejména v případech akutního selhání ledvin a závažných komplikací u pacientů již léčených, je zajištěna na lůžkových interních odděleních standardní a intenzivní péče. V péči o hospitalizované dialyzované pacienty spolupracujeme s lékaři lůžkových oddělení, tato péče je tedy tímto týmová.
Nefrologická ambulance Nemocnice Blansko poskytuje od roku1988 péči v ambulanci preventivní a konzervativní nefrologie, v ambulanci peritoneální dialýzy a v ambulanci transplantovaných pacientů. Jsou zde prováděna nefrologická vyšetření s cílem prevence, diagnostiky a léčby ledvinných onemocnění se zajištěním konzervativního ambulantního postupu léčby v různých stadiích onemocnění ledvin. Jedním z nejdůležitějších úkolů je kvalitní příprava pacienta k přechodu z konzervativního způsobu léčby na některou z uvedených náhrad funkce ledvin.
Dialyzační středisko, chcete-li umělá ledvina, je v provozu rovněž od roku 1988. Poskytuje v nepřetržitém provozu tyto metody očišťování krve: hemodialýzu, hemodiafiltraci, hemofiltraci a peritoneální dialýzu. Nefrologické oddělení Nemocnice Blansko má kapacitu 11 dialyzačních lůžek. Bylo modernizováno a splňuje veškeré požadavky hygienicko-epidemiologického režimu.
Důležitou součástí péče střediska je příprava pacientů na transplantaci ledviny.

Dá se tato dlouhá doba práce nějak kvantifikovat?
Kvantifikovat to lze počtem výkonů a léčených pacientů. Od vzniku střediska v roce 1988 jsme přibližně dvěma tisícům pacientů provedli přes 160 tisíc hemoeliminačních výkonů, tedy dialýz. V peritoneálním programu u nás bylo léčeno celkem 25 pacientů. Transplantaci ledviny podstoupilo 55 našich pacientů. V nefrologické ambulanci máme v současné době sledováno s různou frekvencí na 3 tisíce pacientů.

Co můžete říci ke kvalitě a vývoji léčby na vašem středisku ve srovnání s úrovní ostatních středisek v České republice?
Naše středisko sleduje trvale z kvalitativního hlediska nejmodernější vývojové trendy v péči o pacienty a je v tomto dle objektivních statistik nad celostátním průměrem.
V roce 1996 jsme jako jedno z prvních středisek okresního typu v ČR zahájili rozvoj peritoneálního programu. Máme relativně vysoký podíl účinnějších eliminačních metod. Na našem středisku je z celkového počtu výkonů přibližně 68% hemodiafiltrací, přičemž v celostátním měřítku je podíl těchto výkonů okolo 35%.
Zavedli jsme i pomocná biometrická vyšetření.
Dnes již je u nás zcela samozřejmá a všem dostupná léčba anemie erytropoetinem, léčba kalciofosfátového metabolismu či kostních komplikací nejnovějšími léky.
Dlouhodobě spolupracujeme se špičkovými pracovišti ve fakultních nemocnicích v Brně, kde konzultujeme mezní případy. Spolupracujeme i na jejich některých výzkumných úkolech.

Jsou nějaká oficiální kriteria, kterými je vaše pracoviště hodnoceno?
Ano. Naše středisko splňuje všechny odborné normy kvality pro oblast zdravotnictví. V roce 2006 udělilo ministerstvo zdravotnictví našemu pracovišti akreditaci školícího pracoviště pro obor nefrologie. V témže roce jsme jako jedno z prvních oddělení nemocnice splnili oddělení podmínky certifikace systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2000. V loňském roce jsme spolu s ostatními útvary nemocnice splnili podmínky akreditace dle Spojené akreditační komise, o.p.s.
Pozitivní jsou i neodborná hodnocení. Naše oddělení je jedním z oddělení Nemocnice Blansko. V rámci celostátní ankety Nemocnice 2010 organizovanou nevládní organizací HealtCare Institute byla v Jihomoravském kraji Nemocnice Blansko nejlépe hodnocena v kategorii spokojenosti pacientů. Věřím, že se v této anketě pozitivně vyjádřili i pacienti našeho střediska.

To vše zní velmi optimisticky. Jak se ale pacientovi s dialýzou žije?
Ledviny jsou životně důležitým orgánem. Selhání jejich činnosti je velmi závažným onemocněním. Žít s nutností léčby chronického selhání ledvin na hemodialýze či peritoneální dialýze není vůbec lehké. O tom by ale mohli mnoho říci ti, kteří léčbu 3x týdně v délce 4–6 hodin na dialýze nebo denně na peritoneální dialýze, podstupují, tedy naši pacienti.
Kromě zdravotních aspektů jsou důležité i aspekty psychosociální. I v této oblasti se snažíme být našim pacientům co nejvíce nápomocni.
V počátcích chronické dialyzační léčby byla jako úspěch hodnocena prostá skutečnost, že pacient byl pomocí dialýzy udržen při životě. Díky významnému technickému a medicínskému pokroku došlo v posledních dvaceti letech k největšímu vývoji očišťovacích i ostatních léčebných metod v jejich historii. Tím je cíl léčby nyní posunut mnohem dál. Nejedná se již o poskytnutí péče všem, kteří ji potřebují, ale o výběr optimální modifikace léčby a tím zabránit nebo alespoň minimalizovat akutní a chronické komplikace. Díky tomu je naším cílem zajistit co nejpřijatelnější kvalitu života pacientů.
Vždy ale záleží i na dalších okolnostech. Důležitým faktorem je včasné zahájení léčby a to již ve fázi konzervativní, tedy v nefrologické ambulanci. To je také důvodem, proč pravidelně pořádáme pro obyvatele spádové oblasti nemocnice Světový den ledvin, jehož cílem je identifikace selhání ledvin v raném stádiu. Vliv má i věk a velký význam mají další onemocnění pacienta.
Jsme přesvědčeni, že našim pacientům se lépe žije s jistotou, že se mohou na svůj ošetřující zdravotnický personál, tedy sestry a lékaře, obrátit především s důvěrou, že jim bude vždy poskytnuta nejlepší možná odborná léčba a péče.
Věřím, že se nám to v Nemocnici Blansko daří uskutečňovat.

MUDr. Jindřiška Brabcová
primář nefrologického oddělení Nemocnice Blansko


Podobné články:
Pacienty vyšetří v Nemocnici Blansko nový mamograf - ze dne 19.02.2020 (2)
Boj za zdravou prostatu aneb „Listopad pro muže“ v Nemocnici Blansko - ze dne 05.11.2019 (2)
Nový analyzátor na oddělení klinických laboratoří v Nemocnici Blansko slavnostně zahájil svůj provoz - ze dne 30.09.2019 (2)
Světový den bez tabáku v Nemocnici Blansko ve čtvrtek 31.5. - ze dne 21.05.2019 (2)
DEN MELANOMU v Nemocnici Blansko, tentokrát v pondělí 13.5.2019 - ze dne 23.04.2019 (2)
Nemocnice Blansko zahájila zcela nový provoz MAGNETICKÉ REZONANCE - ze dne 04.12.2018 (2)
Boj za zdravou prostatu aneb „Listopad pro muže“ v Nemocnici Blansko - ze dne 07.11.2018 (2)
V Nemocnici Blansko se bojovalo za zdravá prsa. Již po sedmé - ze dne 01.10.2018 (2)
Již po deváté ovládl Nemocnici Blansko DEN PRO DĚTI - ze dne 11.09.2018 (2)
NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ, novinka v Nemocvičně v Blansku - ze dne 23.05.2018 (2)
Makáme pro Kryštůfka, CHARITATIVNÍ SPORTOVNÍ DEN V NEMOCVIČNĚ - ze dne 02.05.2018 (2)
Světový den Parkinsonovy nemoci v Nemocnici Blansko - ze dne 05.04.2018 (2)
DEN MELANOMU v Nemocnici Blansko, tentokrát v pondělí 23.4.2018 - ze dne 03.04.2018 (2)
Bilance Světového dne ledvin v Nemocnici Blansko - ze dne 26.03.2018 (2)
Chřipková epidemie – důležité upozornění - ze dne 19.02.2018 (2)
Den otevřených dveří ambulance klinické logopedie v Nemocnici Blansko - ze dne 05.02.2018 (2)
Centrální odběr krve – novinka v Nemocnici Blansko - ze dne 29.01.2018 (2)
Pořádají VÁNOČNÍ SBÍRKU PRO BLANENSKÝ PSÍ ÚTULEK - ze dne 21.11.2017 (2)
V Nemocnici Blansko se bojovalo za zdravá prsa. Již po šesté - ze dne 15.11.2017 (2)
Nemocnice Blansko obhájila akreditaci kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb - ze dne 03.11.2017 (2)

Všechny články z tohoto čísla (5/2012):

Rubrika: Zpravodajství
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 5 - 11.3. 2012
Čas na opravy kulturních zařízení se pomalu krátí
Ekologické návrhy letovických studentů bodovaly
Havárie vodovodů a potrubí téměř denně
Hazardují na přejezdech
Hromniční zima vynesla přes deset tisíc korun
Chybí hřiště pro starší děti
Lego přilákalo zástupy
Masopustní veselí vrcholilo minulý víkend
Mrazy úrodě zřejmě tolik neublížily
Nejlepší franšíza v republice
Nemocnice: personální krize je minulostí
Odbahní potok a opraví cestu
Opravené památky z loňska v soutěži
Otázky pro starostu_ Zdeněk Wetter, Kunštát
Pohřbená historie v muzeu
Policisté šetří první letošní úmrtí v kolejišti
Protest obnovil spoje
Ředitelé škol musí obhájit své posty. Nově po šesti letech
Šermíři z Prahy Isarno nezachrání
Vlajku vyvěsí v Letovicích a Rájci

Rubrika: Kultura
MUZEUM BLANSKO - program kulturních akcí v druhé polovině března 2012
No Name, Charlie Straight, Hana Robinson a další na novém brněnském festivalu!

Rubrika: Sport
Blansko mění název, Boskovice rozestavení
Derby opět kralovala Minerva
Jednoduchý postup
Nejhorší víkend v sezóně
Premiérový titul pro Ferugu
Rozhodovaly fyzické síly a zkušenost
Stolní tenis Zbraslavec
Turnaj dvou tváří
Turnaji vládne Blansko
Týden nestál na bruslích
Vítězná dohrávka
Volejbalistky doma vítězné
Výsledek_OP Žďár 19. kolo
Zimní turnaje naplno odstartovaly

Rubrika: Představujeme
Dobrý spánek, základ kvalitního života
Představujeme: Jana Švecová

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
Cestovatelé zamířili do Indie, cílem byl 6400 metrů vysoký vrchol
Karneval u nás na Kořenci
Kořenecký bál
Krajská koalice rozhodla o dalším rozvoji znojemské nemocnice
Kvetoucí orchideje
Ladovská zima bude k dostání od 400 000 korun!
Literatura v hlavní roli v Českém rozhlase Brno
Maškarní rej dětí v Mateřské škole ve Svitávce
Nefrologie v Nemocnici Blansko
Obávám se o bezpečnost občanů, ať Kubice vysvětlí záměry vlády
Ocenění nejlepších škol za sběr elektroodpadu
Oslavy MDŽ v Brně se zaměří na výplaty, odměny a peníze pro ženy
OSTATKY NA SUCHÉM
PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE_plán aktivit na měsíc březen
POJĎTE S NÁMI DO STŘEDOVĚKU
Prima bude natáčet v Boskovicích
Projekt _ „PRASÁTKO“
Rada schválila zahájení přípravy nabídkového řízení na drážního dopravce
Studenti Univerzity třetího věku podporují protesty proti chystané reformě vysokých škol
Světový den ledvin v Nemocnici Blansko
Univerzitní archiv MENDELU byl akreditován
Víte, že .....
VUT V BRNĚ CHYSTÁ TŘI ELEKTROKONFERENCE
Zahájení sezóny 2012 na rozhledně Podvrší
Změny v chodu pohotovosti (LSPP) v Nemocnici Blansko